Wykaz przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - Dz.U.2004.104.1105 - OpenLEX

Wykaz przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.104.1105

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa przejścia graniczne, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, substancje pomagające w przetwarzaniu oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywożone za granicę.
2.
Ustala się wykaz przejść granicznych, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny (Dz. U. Nr 41, poz. 358) utrzymane w mocy na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, PRZEZ KTÓRE ŚRODKI SPOŻYWCZE, DOZWOLONE SUBSTANCJE DODATKOWE LUB INNE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI, SUBSTANCJE POMAGAJĄCE W PRZETWARZANIU ORAZ MATERIAŁY I WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ PODLEGAJĄCE GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB WYWOŻONE ZA GRANICĘ

1. Północno-wschodni i wschodni odcinek granicy państwowej:

1) z Federacją Rosyjską:

a) Bezledy (drogowe),

b) Braniewo (kolejowe),

c) Gołdap (drogowe),

d) Gronowo (drogowe);

2) z Republiką Białoruś:

a) Bobrowniki (drogowe),

b) Kukuryki (drogowe),

c) Kuźnica Białostocka (drogowe, kolejowe),

d) Terespol (kolejowe);

3) z Ukrainą:

a) Dorohusk (drogowe, kolejowe),

b) Hrebenne (drogowe, kolejowe),

c) Hrubieszów (kolejowe),

d) Korczowa (drogowe),

e) Medyka (drogowe, kolejowe),

f) Przemyśl (kolejowe).

2. Północny (morski) odcinek granicy państwowej - porty morskie:

1) Gdańsk;

2) Gdynia;

3) Kołobrzeg;

4) Szczecin;

5) Świnoujście.

3. Przejścia graniczne lotnicze - porty lotnicze:

1) Gdańsk-Rębiechowo;

2) Poznań-Ławica;

3) Katowice-Pyrzowice;

4) Rzeszów-Jasionka;

5) Warszawa-Okęcie;

6) Kraków-Balice;

7) Szczecin-Goleniów;

8) Wrocław-Strachowice.