Wykaz przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.523

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym2)

Na podstawie art. 24b ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii (Dz. U. Nr 189, poz. 1600).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy rozporządzenia wykonują postanowienia art. 13 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, NA KTÓRYCH ORGANY CELNE PRZEPROWADZAJĄ KONTROLĘ PRZEMIESZCZANYCH W CELACH NIEHANDLOWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM

1. Na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej:

1) na granicy państwowej z Federacją Rosyjską:

a) Bezledy - drogowe,

b) Braniewo - kolejowe,

c) Gołdap - drogowe,

d) Gronowo - drogowe,

e) 1 Grzechotki - drogowe;

2) na granicy państwowej z Republiką Białorusi:

a) Bobrowniki - drogowe,

b) Czeremcha - kolejowe,

c) Kukuryki - drogowe,

d) Kuźnica Białostocka - drogowe,

e) Kuźnica Białostocka - kolejowe,

f) Połowce - drogowe,

g) Sławatycze - drogowe,

h) Terespol - drogowe,

i) Terespol - kolejowe;

3) na granicy państwowej z Ukrainą:

a) Dorohusk - drogowe,

b) Dorohusk - kolejowe,

c) Hrebenne - drogowe,

d) Hrebenne - kolejowe,

e) Hrubieszów - kolejowe,

f) Korczowa - drogowe,

g) Krościenko - drogowe,

h) Krościenko - kolejowe,

i) Medyka - drogowe,

j) Przemyśl - kolejowe,

k) Zosin - drogowe.

2. Morskie przejścia graniczne:

1) Darłowo;

2) Elbląg;

3) Frombork;

4) 2 Gdańsk-Port;

5) Gdynia;

6) Kołobrzeg;

7) Szczecin;

8) Świnoujście;

9) Ustka;

10) Władysławowo.

3. Stałe lotnicze przejścia graniczne:

1) Bydgoszcz-Szwederowo;

2) Gdańsk-Rębiechowo;

3) Katowice-Pyrzowice;

4) Kraków-Balice;

5) Łódź-Lublinek;

6) Poznań-Ławica;

7) Rzeszów-Jasionka;

8) Szczecin-Goleniów;

9) Warszawa-Okęcie;

10) Wrocław-Strachowice.

1 Załącznik ust. 1 pkt 1 lit. e) dodana przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2012 r. (Dz.U.12.212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
2 Załącznik ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2008 r. (Dz.U.08.196.1219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 2008 r.