Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych. - Dz.U.2004.100.1021 - OpenLEX

Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.100.1021

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych

Na podstawie art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych, w zależności od rodzaju środka żywienia zwierząt i pasz leczniczych, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, NA KTÓRYCH MOŻE BYĆ DOKONYWANA KONTROLA GRANICZNA ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZ LECZNICZYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŚRODKA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZ LECZNICZYCH

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj punktu granicznego1)Rodzaj kontrolowanych środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych
1234
Województwo lubelskie
1.DorohuskFśrodki żywienia zwierząt i pasze lecznicze niezawierajace materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, z wyłączeniem słomy i siana
2.TerespolFśrodki żywienia zwierząt i pasze lecznicze niezawierajace materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, z wyłączeniem słomy i siana
3.KukurykiRwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
województwo mazoweckie
4.Warszawa - OkęcieAwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
województwo podkarpackie
5.KorczowaRwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
6.PrzemyślFśrodki żywienia zwierząt i pasze lecznicze niezawierające materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, z wyłączeniem słomy i siana
województwo podlaskie
7.Kuźnica BiałostockaRwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
województwo pomorskie
8.GdyniaPwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
9.GdańskPśrodki żywienia zwierząt i pasze lecznicze niezawierające materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, z wyłączeniem słomy i siana
województwo warmińsko-mazurskie
10.BezledyRwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
województwo zachodniopomorskie
11.SzczecinPwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
12.ŚwinoujściePwszystkie środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze
13.KołobrzegPśrodki żywienia zwierząt i pasze lecznicze niezawierające materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, z wyłączeniem słomy i siana
1) Poszczególne litery w kolumnie oznaczają:

A - punkt kontroli granicznej na lotnisku,

F - punkt kontroli granicznej na przejściu kolejowym,

P - punkt kontroli granicznej na przejściu morskim,

R - punkt kontroli granicznej na przejściu drogowym.