§ 2. - Wykaz przedsięwzięć Euro 2012. - Dz.U.2013.1345 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Wykaz przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2013 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 818), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1281).