Wykaz przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2139 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego

Na podstawie art. 194 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
W celu wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego następujące przedmioty:
1)
przerobione lub podrobione znaki urzędowe i narzędzia pomiarowe - właściwemu miejscowo i kompetencyjnie organowi administracji rządowej;
2)
sprzęt i ekwipunek wojskowy - właściwemu miejscowo wojewódzkiemu sztabowi wojskowemu;
3)
przerobione lub podrobione dokumenty przewozowe - właściwym przewoźnikom kolejowym;
4)
których posiadanie wymaga zezwolenia organów administracji rządowej, a które nie są sprzętem lub ekwipunkiem wojskowym - właściwej miejscowo komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
5)
broń i amunicję w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730) - właściwej miejscowo komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
6)
środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669) - właściwej miejscowo komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
7)
przerobione, podrobione lub utracone stemple kontrolerskie Straży Granicznej oraz dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, w tym dokumenty podróży państw obcych, a także przerobione, podrobione lub utracone dokumenty zezwalające na pobyt stały lub czasowy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej - Komendzie Głównej Straży Granicznej;
8)
przerobione lub podrobione krajowe i zagraniczne znaki pieniężne - Centrali Narodowego Banku Polskiego;
9)
inne niż wymienione w pkt 1-4, które mogą mieć znaczenie dla badań naukowych z zakresu kryminalistyki - szkołom wyższym prowadzącym badania naukowe z zakresu kryminalistyki albo Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji;
10)
inne niż wymienione w pkt 1-4 oraz 9, które mogą mieć znaczenie podczas wykonywania ustawowych zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości przez służby śledcze lub podczas szkolenia tych służb - Komendzie Głównej Policji lub odpowiednim jednostkom organizacyjnym innych organów, którym przysługują uprawnienia Policji w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego.
Przy przekazywaniu przedmiotów, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przekazywanie naczelnikowi urzędu skarbowego przedmiotów objętych prawomocnym orzeczeniem o ich przepadku.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2016 r. poz. 1214).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.