§ 1. - Wykaz przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.167.1635

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.
§  1.
W celu wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy następujące przedmioty:
1)
przerobione lub podrobione znaki urzędowe i narzędzia pomiarowe - właściwemu miejscowo i kompetencyjnie organowi administracji rządowej;
2)
sprzęt i ekwipunek wojskowy - właściwemu miejscowo wojewódzkiemu sztabowi wojskowemu;
3)
przerobione lub podrobione dokumenty przewozowe - właściwym przewoźnikom kolejowym;
4)
których posiadanie wymaga zezwolenia organów administracji rządowej, a które nie są sprzętem lub ekwipunkiem wojskowym - właściwej miejscowo komendzie wojewódzkiej Policji;
5)
przerobione, podrobione lub utracone stemple kontrolerskie Straży Granicznej oraz dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, w tym dokumenty podróży państw obcych, a także przerobione, podrobione lub utracone dokumenty zezwalające na pobyt stały lub czasowy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej - Komendzie Głównej Straży Granicznej;
6)
przerobione lub podrobione krajowe i zagraniczne znaki pieniężne - Centrali Narodowego Banku Polskiego;
6a) 1
 inne niż wymienione w pkt 1-4, które mogą mieć znaczenie dla badań naukowych z zakresu kryminalistyki - szkołom wyższym prowadzącym badania naukowe z zakresu kryminalistyki albo Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji;
7) 2
 inne niż wymienione w pkt 1-4 oraz 6a, które mogą mieć znaczenie podczas szkolenia służb śledczych - Komendzie Głównej Policji lub odpowiednim jednostkom organizacyjnym innych organów, którym przysługują uprawnienia Policji w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego.
1 § 1 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2016 r.
2 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2016 r.