Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.4.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1979 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. *

Na podstawie art. 176 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia, wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach określonych dla poszczególnych gałęzi pracy odnosi się również do takich samych prac, wykonywanych w innych gałęziach pracy.
§  2. 1 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową może doraźnie - do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w wykazie, jednak na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - zabronić zatrudniania kobiet przy pracach nie wymienionych w wykazie, jeżeli wykonywanie tych prac zagraża ich zdrowiu.
§  3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1951 r. Nr 12, poz. 96, z 1959 r. Nr 18, poz. 109, z 1962 r. Nr 30, poz. 137 i z 1966 r. Nr 32, poz. 195).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

I.

 Dźwiganie i przewożenie ciężarów.

1. Najwyższe dopuszczalne normy przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów:
Sposób podnoszenia, przenoszenia lub przewożenia Najwyższa norma na osobę w kgUwagi
1 2 3
A. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów:

a) jeśli praca wykonywana jest stale

b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo

15

25

Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeśli pozwala na to ich rodzaj, należy stosować sprzęt pomocniczy, którego ciężar wraz z przenoszonym ładunkiem nie powinien przekraczać ustalonej normy dla pracy stałej i dorywczej
B. Ręczne przenoszenie ciężarów pod górę (pochylnie, schody):
a) jeśli praca wykonywana jest stale 10
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo 20
C. Na taczkach jednokołowych po powierzchni równej, gładkiej, o stałej twardości lub po ułożonych deskach 50Stromość toru (tzn. stosunek maksymalnego wzniesienia do długości drogi) nie może przekraczać 0,02
D. Na trzy- lub czterokołowych wózkach poruszanych ręcznie100 Stromość toru nie może przekraczać 0,01
E. Na dwukołowych wózkach poruszanych ręcznie:
a) po powierzchni równej, gładkiej, o stałej twardości100Stromość toru nie może przekraczać 0,02
b) po powierzchni nierównej 60Stromość toru nie może przekraczać 0,01
F. W wagonikach (kolebach) po szynach 400 Stromość toru nie może przekraczać 0,01
G. Kobietom w ciąży:
a) do 6 miesiąca włącznie:

dźwiganie ciężarów powyżej 5 kg; przewożenie ciężarów w sposób określony w pkt C i E oraz przewożenie ciężarów ponad połowę norm wskazanych w pkt D i F;

b) po 6 miesiącu ciąży:

wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie i przewożenie ciężarów.

Uwaga:

Normy dla przewożenia ciężarów podane w pkt C-F nie obejmują ciężaru sprzętu.

2. Wydatek energetyczny przy pracach wymienionych w pkt A-F nie może przekraczać 1.300 kcal w czasie zmiany roboczej.

II.

 Górnictwo, kamieniołomy.

3. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:

a) na stanowisku kierowniczym, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,

b) w służbie zdrowia,

c) w okresie studiów lub w ramach szkolenia zawodowego,

d) wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej.

4. W kopalniach odkrywkowych: urabianie frontu roboczego.

5. W kamieniołomach - prace: skalników, wiertaczy, strzałowych, kliniarzy.

III.

 Hutnictwo i przemysł metalowy.

6. Prace bezpośrednio związane z wytapianiem i rozlewaniem żeliwa i stali, z wyjątkiem: odlewania na aparatach pod ciśnieniem oraz maszynowego i ręcznego formowania drobnych odlewów, a także formowania rdzeni, których waga nie przekracza 15 kg wraz z wagą skrzynki i piasku formierskiego.

7. Prace przy prażeniu i spiekaniu rud ołowianych; wytapianie, rafinowanie, odlewanie, walcowanie, przeciąganie i wytłaczanie ołowiu;

powlekanie ołowiem, hartowanie w kąpieli ołowianej; wyrabianie, mielenie, przesiewanie i pakowanie tlenków ołowiu;

ołowienie kabli; wyrób i lutowanie akumulatorów ołowianych.

8. Prace bezpośrednio związane z wytwarzaniem, topieniem i odlewaniem szkodliwych metali nieżelaznych, np. miedzi, rtęci, cynku i kadmu.

9. Wytapianie, odlewanie i oczyszczanie odlewów stopów krzemu i manganu z metalami.

10. Prace bezpośrednio związane z walcowaniem metali na gorąco, począwszy od załadowania pieca.

11. Bezpośrednia obsługa pieców do obróbki termicznej metali z zastosowaniem kąpieli solnej o składnikach szkodliwych dla zdrowia, jeśli zawartość tych składników w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

12. Obsługa generatorów gazowych i ich urządzeń do regeneracji i rekuperacji ciepła.

13. Oczyszczanie gazociągów i wież do absorbcji (skruberów).

14. Wszelkie prace przy obsłudze kotłów oraz urządzeń nawęglania, odżużlania i odpylania, z wyjątkiem prac przy obsłudze kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania o wydajności kotłów nie większej niż 200.000 kcal/h, jeżeli wydatek energetyczny pracownicy nie przekracza 1 300 kcal w czasie zmiany roboczej.

Wyjątek nie dotyczy kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

15. Nitowanie kotłów, zbiorników i konstrukcji żelasnych, zarówno ręczne, jak i przy użyciu młotków pneumatycznych.

16. Prace przy narzędziach udarowych oraz pneumatycznych lub elektrycznych, dających wstrząsy szkodliwe dla zdrowia.

17. Prace w procesie galwanicznego pokrywania metalami: zakaz nie dotyczy zakładania i zdejmowania elementów poddawanych galwanizacji na zawieszki lub bębny automatów galwanizerskich, jeżeli czynności te są wykonywane przez kobiety w wieku powyżej 45 lat poza stanowiskiem technologicznym galwanicznego pokrywania metalami oraz jeżeli nie są przekroczone w środowisku pracy tych kobiet najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia.

18. Metalizacja natryskowa przy użyciu metali szkodliwych dla zdrowia, jak np. ołowiu i kadmu.

19. Spawanie w zbiornikach. Spawanie i cięcie metali zawierających ołów lub pokrytych farbami ołowiowymi, a także metali nieżelaznych, jeżeli przy ich spawaniu i cięciu powstają pary lub gazy szkodliwe dla zdrowia.

20. Stosowanie stopów ołowiu w postaci rozdrobnionej, zawierających ponad 10% ołowiu, oraz lutowanie drobnych przedmiotów stopami zawierającymi ponad 50% ołowiu.

21. Wyrób i stosowanie emalii zawierającej ołów; obsługa pieców nie zmiechanizowanych do wypalania naczyń emaliowanych.

IV.

 Przemysł mineralny.

22. W cegielniach, w fabrykach fajansu, porcelany oraz w innych fabrykach ceramicznych:

wyładowywanie i ustawianie wewnątrz gorących pieców; obsługa pieców do wypalania, z wyjątkiem pieców tunelowych, w pełni zmechanizowanych, jeśli zawartość tlenku węgla w powietrzu nie przekracza najwyższego dopuszczalnego stężenia; wyjątek nie dotyczy pieców, w których wypala się wyroby pokryte polewą ołowianą lub zawierającą inne związki szkodliwe dla zdrowia;

przygotowywanie polewy zawierającej ołów lub inne składniki szkodliwe dla zdrowia;

polewanie i prace związane z wyrobami pokrytymi nie przetopioną polewą, jeśli zawiera ona nie związane chemicznie tlenki ołowiu lub inne składniki szkodliwe dla zdrowia.

23.A. W hutach szkła:

wyładowywanie i ustawianie wyrobów wewnątrz gorących pieców, ręczne mieszanie surowca, bezpośrednia obsługa pieców do wytapiania masy szklanej, nie zmechanizowane wydmuchiwanie szkła; prace przy produkcji włókna szklanego, jeśli zawartość pyłu w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie;

B. W hutach szkła i szlifierniach szkła:

wytrawianie szkła za pomocą fluorowodoru.

24. W fabrykach cementu:

prace palaczy przy obsłudze pieców do wypalania klinkieru, z wyjątkiem w pełni zmechanizowanych pieców szybowych i obrotowych, jeśli zawartość tlenku węgla w powietrzu nie przekracza najwyższego dopuszczalnego stężenia;

nie zmechanizowane odważanie i pakowanie cementu, zmechanizowane odważanie i pakowanie cementu, jeśli zawartość pyłu w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

25. W wapiennikach:

wypalanie wapna (prace palaczy, układaczy, wapniarzy), z wyjątkiem obsługi pieców szybowych w pełni zmechanizowanych, jeśli zawartość tlenku węgla w powietrzu nie przekracza najwyższego dopuszczalnego stężenia;

odważanie i pakowanie wapna, jeśli zawartość pyłu w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

26. W fabrykach materiałów izolacyjnych wytapianie smoły, asfaltu, szlaki żużlowej (wełny żużlowej); prace przy produkcji włókna szklanego oraz w warunkach narażenia na pył azbestu, jeśli zawartość pyłu w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

26a. Kobietom w ciąży, kobietom karmiącym i wszystkim kobietom w wieku do 35 lat prace w warunkach, w których występuje pył azbestu.

V.

 Przemysł chemiczny.

27. Wytwarzanie, przerób, rozważanie oraz pakowanie arsenu i jego związków.

28. Wytwarzanie, przerób i rozlewanie aniliny:

wytwarzanie, przerób i rozlewanie bądź rozważanie i pakowanie pochodnych aniliny oraz innych syntetycznych barwników organicznych szkodliwych dla zdrowia, jeśli zawartość tych związków w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

28a. Wytwarzanie i stosowanie amin: benzydryny, 1-naftyloaminy i 2-naftyloaminy.

29. Wytwarzanie, przerób i prace połączone z wydzielaniem się szkodliwych związków organicznych, pochodzących z destylatów smoły pogazowej, a w szczególności węglowodorów o budowie pierścieniowej, jak:

a) benzen i jego pochodne, jeżeli zawartość par benzenu w powietrzu przekracza 0,5 najwyższego dopuszczalnego stężenia;

b) toluen i ksylen, jeśli zawartość ich par w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

30. Kobietom w ciąży i kobietom karmiącym:

prace związane z narażeniem na działanie benzenu, produktów zawierających benzen i jego pochodne.

31. Wytwarzanie, rozlewanie i dodawanie do płynnego paliwa czteroetylku ołowiu.

32. Wytwarzanie, przerób, stosowanie w produkcji i rozważanie oraz pakowanie fosforu i jego związków szkodliwych dla zdrowia, z wyjątkiem stosowania fosforu czerwonego.

33. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji fluoru, chloru, bromu i jodu.

34. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji fluorowodoru, dwutlenku i trójtlenku siarki, kwasów chromowego i dwuchromowego oraz prace związane z wydzielaniem się wymienionych wyżej związków (np. przy produkcji superfosfatów);

wytwarzanie kwasu solnego;

wytwarzanie kwasu siarkowego;

wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji kwasu azotowego i azotawego, z wyjątkiem utleniania par amoniaku na katalizatorze platynowym, jeśli zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu nie przekracza najwyższego dopuszczalnego stężenia; oczyszczanie zbiorników po stężonym kwasie siarkowym; prace związane z wydzielaniem się siarkowodoru, jeśli jego zawartość w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

35. Prace połączone z wydzielaniem się tlenków azotu, jeżeli proces nie przebiega w zamkniętej aparaturze i zawartość tlenków azotu w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

36. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji szkodliwych dla zdrowia soli kwasów: chromowego i dwuchromowego (chromianów i dwuchromianów), cyjanowodorowego (cyjanków) oraz siarczków; wytwarzanie soli kwasów: siarkawego (siarczynów), podchlorawego (podchlorynów) i chlorowego (chloranów).

37. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji dwucyjanu i fosgenu; prace przy wytwarzaniu karbidu:

prace wykonywane bezpośrednio przy piecach o typie otwartym, ręczne rozdrabnianie karbidu;

wytwarzanie dwusiarczku węgla;

prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się dwusiarczku węgla, jeśli jego zawartość w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

38. Prace z rtęcią. Wytwarzanie, przerób i stosowanie związków rtęci, takich jak sublimat, kalomel, azotany rtęci oraz amalgamaty rtęci.

39. Wyrób pokostów, lakierów i farb, zawierających składniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli zawartość tych składników w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie;

wytwarzanie, przerób, rozważanie, pakowanie i stosowanie farb ołowiowych, np. bieli ołowiowej, minii, glejty i żółcieni chromowej.

40. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji szkodliwych dla zdrowia pochodnych chlorowych węglowodorów alifatycznych: chloroformu, chloralu, trójchloroetylenu (tzw. "tri"), czterochloroetylenu i czterochlorku węgla, jeśli zawartość wymienionych związków w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

41. Topienie i spalanie siarki.

42. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji alkoholu metylowego oraz innych alokoholów szkodliwych dla zdrowia, jeśli zawartość tych substancji w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie. Zakaz ten nie dotyczy rozlewania i stosowania denaturatu (spirytusu skażonego).

43. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji szkodliwych dla zdrowia aldehydów (jak formalina), ketonów (jak aceton) i estrów, jeśli zawartość tych związków w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

44. Wulkanizacja gumy na zimno oraz wyrób faktys.

45. Przy produkcji wyrobów gumowych ręczne przygotowywanie mieszanek gumowych, jeśli w ich skład wchodzą związki ołowiu.

46. W fabrykach wiskozowych włókien sztucznych:

prace, przy których wydziela się siarkowodór i dwusiarczek węgla.

Uwaga: Zakazy wymienione w rozdziale V nie dotyczą dorywczej styczności z substancjami wymienionymi w pkt 27-29 i 31-46 podczas prac wykonywanych w laboratoriach, aptekach i w lecznictwie oraz prac naukowo-badawczych, z wyjątkiem prac kobiet w ciąży i kobiet karmiących, jeżeli prace te związane są z narażeniem na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen i jego pochodne.

VI.

 Prace z materiałami wybuchowymi.

47. Prace bezpośrednio przy nitracji wszelkich związków organicznych, jak: gliceryna, glikol, węglowodany, celuloza, węglowodory aromatyczne i ich pochodne;

prace bezpośrednio przy przygotowywaniu kwasów do nitracji i przerabianiu kwasów ponitracyjnych.

48. Wyrób piorunianu rtęci i azydku ołowiu.

VII.

 Sucha destylacja węgla oraz przemysł naftowo-rafineryjny i gazów ziemnych.

49. Bezpośrednia obsługa pieców koksowniczych, z wyjątkiem obsługi osadników koksiku oraz elektrowozów;

obsługa aparatury produkcyjnej w gazowniach, jeśli zawartość szkodliwych związków (np. tlenku węgla) w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie;

rozdzielanie, oczyszczanie i przeróbka produktów suchej destylacji węgla, jeśli zawartość w powietrzu wydzielających się skłaników szkodliwych dla zdrowia przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie;

prace narażające na szkodliwe dla zdrowia działanie paku;

oczyszczanie kotłów asfaltowych, koksowych, retort oraz pieców gazowniczych i koksowniczych.

50. W rafineriach ropy naftowej i w stacjach paliw płynnych:

prace palaczy pieców produkcyjnych, nie opalanych gazami;

obsługa agitatorów kwasowych i odbieralników;

prace w parafiniarniach, z wyjątkiem prac z oczyszczoną parafiną;

rozlewanie asfaltu;

rozlewanie beznzyny zawierającej czteroetylek ołowiu; zakaz nie dotyczy sprzedawczyń w stacjach paliw płynnych, wyposażonych w mechaniczne urządzenia do rozlewania paliw, z wyjątkiem kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących;

oczyszczanie kotłów, agitatorów, zbiorników, cystern i dołów ropnych;

wyrąbywanie koksu z kotłów;

wykopywanie smoły kwaśnej z dołów;

prace przy przeróbce rop siarkowych;

rozbiórka pieców produkcyjnych.

VIII.

 Przemysł włókienniczy.

51. W fabrykach włókienniczych:

ręczne przygotowywanie czerni anilinowej oraz ręczne przygotowywanie roztworów bielących; barwienie i drukowanie tkanin czernią anilinową oraz odbiór z suszarek tkanin barwionych i drukowanych czernią anilinową.

IX. Przemysł papierniczy.

52. W fabrykach celulozy:

prace, przy których wydziela się dwutlenek siarki, jeśli jego zawartość w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

53. W fabrykach celulozy, papieru i tektury:

prace przy ręcznym przygotowywaniu roztworów chlorowych.

Kobietom w ciąży:

prace przy obsłudze maszyn papierniczych, korowarek bębnowych, automatów do wyrobów z mas, maszyn rozdrabniających drewno, urządzeń warzelni celulozy, bielarni oraz urządzeń związanych z regeneracją ługów pocelulozowych.

X.

 Przemysł garbarski.

54. Prace w mokrych działach garbarni:

oczyszczanie dołów garbarskich.

XI.

 Przemysł spożywczy.

55. W cukrowniach i rafineriach cukru:

spław i mycie buraków, oczyszczanie dyfuzorów; obsługa błotniarek; obsługa wirówek nie w pełni zautomatyzowanych; prace w siarkowniach; rozlewanie rafinady i przenoszenie gorących form z rafinadą.

56. W fabrykach wyrobów tytoniowych:

oczyszczanie urządzeń pyłochłonnych; obsługa maszyn do krajania, prażenia i roztrząsania tytoniu.

57. W fabrykach kleju i żelatyny:

obsługa młynów kostnych.

58. Prace w rzeźniach przy uboju bydła i nierogacizny.

XII.

 Przemysł poligraficzny.

59. W chemigrafii:

prace przy trawieniu, jeśli zawartość w powietrzu szkodliwych dla zdrowia związków przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie; prace przy wklęsłodruku, jeśli stężenie w powietrzu par rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia, jak toluen i ksylen, przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie.

Kobietom w ciąży i kobietom kramiącym:

prace związane z narażeniem na działanie par rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia, niezależnie od ich stężenia.

60. Prace przy linotypach, jeśli zawartość ołowiu w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenie;

odlew i wykańczanie stereotypów oraz wszelkie inne prace wykonywane w pomieszczeniach, w których odlewa się i wykańcza stereotypy.

61. Prace w odlewni czcionek, z wyjątkiem działu sortowania i pakowania gotowych czcionek, jeśli czynności te wykonywane są w pomieszczeniach całkowicie oddzielonych od odlewni czcionek.

XIII.

 Prace budowlane i drogowe.

62. Prace w kesonach.

63. Gotowanie asfaltu;

rozciółka masy bitumicznej;

ciężkie prace kamieniarskie;

ciężkie prace posadzkarskie;

ręczne cyklinowanie;

ręczne szlifowanie posadzek ze sztucznych mas kamiennych.

Kobietom w ciąży:

prace na wysokości oraz prace malarskie przy użyciu farb zawierających lotne składniki szkodliwe dla zdrowia.

64. Ręczne kopanie studzien.

XIV.

 Komunikacja i przewóz.

65. W kolejnictwie:

prace manewrowe, obsługa płóz hamulcowych; przedmuchiwanie rur płomiennych w kotłach parowych; ręczne ładowanie węgla na parowóz; prace przy wylewaniu panewek; ręczne podbijanie podkładów kolejowych; prace w kanałach oczystkowych.

66. W żegludze śródlądowej:

prace na statkach w dziale maszynowym (obsługa siłowni), prace na statkach towarowych w dziale pokładowym, z wyjątkiem pracy w kuchni i w dziale hotelowym.

67. W żegludze morskiej i w rybołówstwie morskim: prace na statkach w dziale maszynowym (prace motorzystów i ich pomocników, palaczy); prace na statkach w dziale pokładowym, z wyjątkiem obsługi radiowej i nawigacyjnej; prace na statkach rybackich w dziale przetwórstwach ryb.

68. Prace nurków.

69. Prace kierowców samochodów ciężarowych o tonażu ponad 2,5 tony oraz autobusów o liczbie miejsc ponad 14, z wyjątkiem trolejbusów.

70. Kobietom w ciąży i kobietom karmiącym:

prace we wszelkiego rodzaju pojazdach mechanicznych znajdujących się w ruchu.

XV.

 Służba zdrowia i technika atomowa.

71. Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być przekroczone graniczne wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażonych.

72. Kobietom w ciąży:

prace w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości; prace w narażeniu na promieniowanie jonizujące w warunkach, w których istnieje możliwość działania na kobietę dawek większych od 0,3 dopuszczalnej wartości dawki ustalonej dla pracowników narażonych bezpośrednio.

73. Prace dezynfekcyjne i dezynsekcyjne przy użyciu chemikalii szkodliwych dla zdrowia.

XVI.

 Gospodarka komunalna.

74. Oczyszczanie dołów kloacznych; oczyszczanie sieci kanalizacyjnej.

XVII.

 Rolnictwo.

75. Prace w charakterze traktorzystów i pomocników traktorzystów.

76. Wysiewanie azotniaku, superfosfatu pylistego i wapna nawozowego oraz inne prace przy tych nawozach sztucznych;

rozlewanie wody amoniakalnej;

prace przy użyciu i przygotowaniu chemicznych środków ochrony roślin oraz inne prace po zakończeniu stosowania tych środków;

zaprawianie ziarna.

Zakaz nie dotyczy prac przy sprzedaży chemicznych środków ochrony roślin w zamkniętych szczelnych opakowaniach fabrycznych bez rozważania.

77. Bezpośrednie podawanie zboża do bębna młocarni.

78. Kobietom w ciąży:

zbieranie ziemniaków za koparką.

79. Prace przy bezpośredniej obsłudze knurów, ogierów, buhajów oraz bydła dotkniętego brucelozą.

Kobietom w ciąży i karmiącym:

prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi.

80. Usuwanie ubitego nawozu zwierzęcego z zabudowań gospodarczych bez stosowania urządzeń do krajania.

81. Prace na targowicy w obwodzie urzędowego badania zwierząt. Zakaz nie dotyczy lekarek weterynarii.

82. Prace przy połowach; przy ręcznym wybieraniu sieci.

83. Prace przy wydobywaniu torfu.

XVIII.

 Leśnictwo.

84. Przygotowanie gleby do sadzenia lasu w ciężkich warunkach terenowych (bagnistych, skalistych) lub przy użyciu mechanicznych pługów leśnych.

85. Trzebież lasu; obcinanie gałęzi drzew stojących; zbieranie nasion i szyszek z drzew stojących.

86. Prace przy użyciu środków owadobójczych i grzybobójczych.

87. Ręczne i mechaniczne ścinanie drzew; ogławianie i ręczne korowanie drewna; pozyskiwanie karpiny; zrywka drewna oraz załadunek, wyładunek i transport dłużyc, kłód i karpiny; obracanie i układanie w stosy (mygłowanie) dłużyc, kłód i karpiny oraz rozbieranie stosów.

88. Wyrzynka drewna okrągłego na poszczególne asortymenty; z wyjątkiem obsługi pulpitów sterowniczych ciągów mechanicznych; ciosanie kłód siekierą i toporem; ręczne rąbanie karpiny; obsługa luparek i rębaków, z wyjątkiem obsługi pulpitów sterowniczych.

89. Bezpośrednia obsługa pilarek ramowych (traków), pilarek taśmowych do przecierania kłód i rębarek pryzmujących, z wyjątkiem obsługi pulpitów sterowniczych;

bezpośrednia obsługa podtracza, jeżeli brak jest mechanicznego usuwania odpadów;

bezpośrednia obsługa - przy recznym posuwie materiału - strugarek wyrówniarek, frezarek dolnowrzecionowych i pilarek tarczowych do wzdłużnego cięcia drewna; zakaz nie dotyczy obróbki elementów drobnowymiarowych (elementów skrzynkarskich, fryzów i galanterii drzewnej) na pilarkach tarczowych;

impregnacja drewna i płyt pilsniowych środkami zawierającymi substancje szkodliwe dla zdrowia;

wtaczanie i wytaczanie wózków przy obsłudze komór hartowniczych i suszarniczych przy braku mechanizacji tych prac;

obsługa parników i warników wyrzynków, kłód i wikliny;

obsługa baterii dyfuzyjnych i warników w procesie produkcji garbników;

kobietom w ciąży i karmiącym:

prace w lakierniach przemysłu drzewnego, prace przy produkcji i stosowaniu żywic syntetycznych i klejów; jeżeli prace te są związane z narażeniem na działanie substancji szkodliwych dla zdrowia, oraz obsługa maszyn i urządzeń do obróbki i przerobu drewna.

90. Rozdzielanie, oczyszczanie i przerób produktów suchej destylacji drewna;

oczyszczanie retort, ekstraktorów i kotłów destylacyjnych oraz zbiorników po produktach destylacji.

91. Ekspedycja i rozładunek żywicy, kalafonii i terpentyny w beczkach oraz wylewanie z beczek do zbiorników.

92. Zestawianie i rozbieranie tratew oraz spławianie drewna.

93. Prace przy zabudowywaniu potoków górskich.

*Z dniem 28 grudnia 1996 r. nin. rozporządzenie traci moc, z wyjątkiem najwyższych dopuszczalnych norm przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów, określonych w części I ust. 1 pkt A i B załącznika do tego rozporządzenia, które tracą moc 28 września 1998 r.
1§ 2 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.89.20.107) z dniem 1 maja 1989 r.
2 Załącznik, poz. 26a i 28a dodane, zaś poz. 14, 17, 26, 29, 38, 40, 51, 65, 66, 67, 72, 88, 89 zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 września 1984 r. (Dz.U.84.44.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.