Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.194

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu podmiotów posiadających istotne znaczenie dla polityki transportowej realizowanej przez państwo

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 i 2215) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie dla polityki transportowej realizowanej przez państwo:
1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
2) przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.