Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób ustalania kwot oraz sposób podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
§  2. Podaniu do publicznej wiadomości podlega kwota umorzonych zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych danej osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli co najmniej jedna z tych kwot lub łącznie przekroczą kwotę 5.000 zł.
§  3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł, jest ogłaszany przez Ministra Finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Wzór wykazu określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł, Minister Finansów ogłasza w oparciu o informacje dotyczące tych umorzeń przekazywane przez dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów izb celnych w terminie 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały wydane decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§  5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (Dz. U. Nr 92, poz. 641).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ

W OKRESIE OD ..... DO ........

Lp.Nazwisko i imię lub

nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania

lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych

kwot

w tymPrzyczyny umorzenia1)Powód umorzenia2)Data wydania

decyzji

zaległości podatkoweodsetki za zwłokęopłaty prolongacyjne
12345678910
1) Przyczyny umorzenia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2) Powód umorzenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) ważny interes podatnika i interes publiczny.