§ 2. - Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. - Dz.U.2016.1158 - OpenLEX

§ 2. - Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1158

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. poz. 550), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 749).