Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.493

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykaz operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OPERATORÓW PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE LUB FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, BĘDĄCYCH WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Operatorami produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, są:

1) komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach zarządzania i administrowania nieruchomościami,

2) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy,

3) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni,

4) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie,

5) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie,

6) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie,

7) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie,

8) Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu,

9) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,

10) Stołeczny Zarząd Infrastruktury,

11) Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu,

12) użytkownicy produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

- stosownie do właściwości ich działania.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2141 oraz z 2016 r. poz. 1405), które na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) utraciło moc z dniem 24 października 2017 r.