Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.251.2513

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań2)

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz laboratoriów referencyjnych właściwych dla badań prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2. Ustala się wykaz laboratoriów referencyjnych właściwych dla badań produktów pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE P 121 z 29.07.1964);

2) dyrektywy 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy (Dz. Urz. WE L 315 z 26.11.1985);

3) dyrektywy 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 224 z 18. 08. 1990);

4) dyrektywy 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz. Urz. WE L 303 z 31.10.1990);

5) dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (Dz. Urz. WE L 046 z 19.02.1991);

6) dyrektywy 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywych małży (Dz. Urz. WE L 268 z 24.09.1991);

7) dyrektywy 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992);

8) dyrektywy 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. WE L 260 z 05.09.1992);

9) dyrektywy 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.1992);

10) dyrektywy 92/117/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. dotyczącej środków ochrony przed określonymi chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobieżenia zakażeniom i zatruciom przenoszonym przez żywność (Dz. Urz. WE L 062 z 15.03.1993);

11) dyrektywy 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz. Urz. WE L 062 z 15.03.1993);

12) dyrektywy 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993);

13) dyrektywy 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993);

14) dyrektywy 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylającej dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23. 05.1996);

15) rozporządzenia 999/2001/WE z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH WŁAŚCIWYCH DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH

Lp.Nazwa laboratoriumAdresRodzaj badańKierunek badań
12345
1Laboratorium

Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

98-220 Zduńska

Wola, ul. Wodna 7

całokształt badańpryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, księgosusz, pomór małych przeżuwaczy
2Laboratorium

Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańklasyczny pomór świń, afrykański pomór świń, choroba Aujeszkyego u świń, wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń, leptospiroza
3Laboratorium Zakładu Anatomii Patologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

badania histopatologiczne i immunohisto-chemicznegąbczasta encefalopatia bydła, trzęsawka owiec, enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń d. choroba cieszyńska i talfańska, gruczolakowatość płuc u owiec i kóz
4Laboratorium Zakładu Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badań wirusologicznych, w tym testy w kierunku gąbczastych encefalopatii bydła (BSE): Western blot i Immunoblotwścieklizna, trzęsawka owiec, gąbczasta encefalopatia bydła, niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła, choroba guzowatej skóry bydła, gorączka doliny Rift, choroba niebieskiego języka, ospa owiec i ospa kóz, afrykański pomór koni
5Laboratorium

Zakładu Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

badania biochemiczneenzootyczna białaczka bydła, choroba maedi-visna, wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz
6Laboratorium

Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańbruceloza, salmoneloza, listerioza, wąglik, kolibakterioza, gruźlica bydła, paratuberkuloza, nosacizna, zakaźne zapalenie macicy u klaczy, tularemia
7Laboratorium

Zakładu Chorób Zwierząt Mięsożernych i Futerkowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańborelioza, myksomatoza, krwotoczna choroba królików
8Laboratorium Zakładu Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańgorączka Q, zaraza płucna bydła, zakaźna bezmleczność u owiec i kóz, chlamydioza
9Laboratorium Zakładu Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańrzekomy pomór drobiu, wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu, mykoplazmoza drobiu
10Laboratorium Pracowni Diagnostyki Wirusowych Chorób Drobiu

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badań wirusologicznychchoroba Mareka
11Laboratorium

Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańzakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźna anemia łososia, wiosenna wiremia karpi, wirusowa posocznica krwotoczna, zakaźna martwica trzustki, bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych, wrzodzienica, jersinioza, dżuma raków lub infekcja Aphanomyces astaci u raków, bonamioza ostryg, marteiloza ostryg, infekcja wywoływana przez Gyrodactylus salaris u łososia atlantyckiego
12Laboratorium

Zakładu Parazytologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańechinokokoza, toksoplazmoza, zgnilec amerykański pszczół, zgnilec europejski, waroza, zaraza stadnicza

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH WŁAŚCIWYCH DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Lp.Nazwa laboratoriumAdresRodzaj badańKierunek badań
12345
1Laboratorium

Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badań mleka i przetworów mlecznych oraz całokształt badań środków żywnościbadania fizyko-chemiczne i cytologiczne mleka surowego, badania mikrobiologiczne mleka i przetworów mlecznych, badania skuteczności obróbki cieplnej, włośnie, pozostałości leków przeciwbakteryjnych (B1 - metody mikrobiologiczne i inne metody skriningowe, czynniki mikrobiologicznego skażenia żywności, w tym Salmonella spp., Listeria spp., Campylobacter spp., Escherichia coli, Staphylococcus spp., Clostridium spp., biotoksyny morskie u małż blaszkoskrzelnych, czynniki bakteriologiczne i wirusologiczne u małż blaszkoskrzelnych, pozostałości hormonów, promotorów wzrostu, tyreostatyków (A1, A2, A3, A4)
2Laboratorium

Zakładu Higieny Środków Żywienia Zwierząt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańzdrowotna jakość środków żywienia zwierząt, zanieczyszczenia mikrobiologiczne z uwzględnieniem pałeczki Salmonella spp., substancje niepożądane, dodatki paszowe, przetworzone białko zwierzęce, substancje hamujące, antybiotykowe stymulatory wzrostu, zanieczyszczenia stałe w tłuszczach paszowych z przeżuwaczy
3Laboratorium

Zakładu Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badań1. Grupa A - substancje

wykazujące działanie

anaboliczne oraz

substancje, których

stosowanie u zwierząt

jest niedozwolone:

1) stilbeny, pochodne

stilbenów oraz ich

sole i estry;

2) substancje

tyreostatyczne;

3) sterydy;

4) laktony kwasu

rezorcynowego, w tym

zeranol;

5) beta-agoniści;

6) substancje

farmakologicznie

czynne, które

są określone w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia

2377/90/EWG z dnia 26

czerwca 1990 r.

ustanawiającego

wspólnotową procedurę

dla określania

maksymalnego limitu

pozostałości

Weterynaryjnych

Produktów Leczniczych

w środkach spożywczych

pochodzenia

zwierzęcego (Dz. Urz.

WE L 224 z

18.08.1990).

2. Grupa B - produkty

lecznicze, w tym

substancje niedozwolone,

które mogą być użyte do

celów weterynaryjnych,

zanieczyszczenia

chemiczne oraz inne

zanieczyszczenia:

1) substancje

przeciwbakteryjne,

w tym antybiotyki,

sulfonamidy,

chinolony;

2) inne produkty

lecznicze:

a) leki

przeciwrobacze,

b) kokcydiostatyki

i nitroimidazole,

c) karbaminiany i

pyretroidy,

d) neuroleptyki,

e) niesterydowe leki

przeciwzapalne,

f) inne substancje

farmakologicznie

czynne;

3) zanieczyszczenia

chemiczne i inne

zanieczyszczenia:

a) pestycydy

chloroorganiczne

i polichlorowane

bifenyle (PCB),

b) pestycydy

fosforoorganiczne,

c) pierwiastki

toksyczne,

d) mikotoksyny,

e) barwniki,

f) inne

4Laboratorium Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań Izotopowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego24-100 Puławy,

Al. Partyzantów 57

całokształt badańnitrozoaminy, dioksyny, skażenia żywności i środków żywienia zwierząt pierwiastkami promieniotwórczymi