Wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunki wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1355

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie

Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie:
a)
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zwanej dalej "ustawą",
b)
w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 708/2007";
2)
wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime;
3)
warunki wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie:
a)
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy,
b)
w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 708/2007.
Gatunkami ryb, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są:
1)
głowacica (Hucho hucho) występująca w rzekach Dunajcu, Rabie, Sanie, Skawie i Sole oraz w ich dopływach;
2)
karp (Cyprinus carpio) w jeziorach i zbiornikach zaporowych.
Wykaz gatunków ryb, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wykaz gatunków ryb, o których mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Gatunki ryb uznane za nierodzime określone w § 2 mogą zostać wprowadzone do powierzchniowych wód śródlądowych, jeżeli:
1)
w operacie rybackim przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków i uzasadniono to oraz określono rodzaj i ilość materiału zarybieniowego;
2)
operat rybacki, w którym przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków, uzyskał pozytywną opinię sporządzoną przez uprawnioną jednostkę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy;
3)
pochodzą one z obiektu przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb, w którym w okresie 3 lat poprzedzających to wprowadzenie nie stwierdzono występowania gatunku niedocelowego w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 708/2007.
2.
W przypadku ryb z gatunku karp warunkiem wprowadzenia do jezior i zbiorników zaporowych jest ponadto zastosowanie dawki zarybieniowej odpowiednio nie większej niż:
1)
4 kg i 5 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego - dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;
2)
3 kg i 4 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego - dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 100 ha do 500 ha;
3)
2 kg i 3 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego - dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 500 ha,
1.
Gatunki ryb uznane za nierodzime określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mogą zostać wprowadzone do obiektu przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb, jeżeli:
1)
zostały spełnione wymagania weterynaryjne dla danej działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
2)
obiekt został zabezpieczony przed wydostaniem się ryb hodowlanych do powierzchniowych wód śródlądowych;
3)
w obiekcie są przeprowadzane coroczne kontrole w zakresie obecności gatunków niedocelowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 708/2007, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia ryb takich gatunków - są podejmowane działania ograniczające ich liczebność oraz uniemożliwiające ich wydostanie się do powierzchniowych wód śródlądowych.
2.
Gatunki ryb inne niż wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą zostać wprowadzone do zamkniętego zakładu akwakultury w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia nr 708/2007, jeżeli:
1)
spełnia on wymagania określone w art. 3 pkt 3 rozporządzenia nr 708/2007, co zostało potwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli;
2)
podmiot prowadzący zamknięty zakład akwakultury przekazał ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa:
a)
pisemną informację o zabezpieczeniach przed wydostawaniem się do powierzchniowych wód śródlądowych organizmów z utrzymywanych obsad, patogenów i odpadów, zastosowanych w tym zakładzie; informację aktualizuje się corocznie w terminie do dnia 30 maja,
b)
dane zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 6) w załączniku w części 1 (informacje ogólne) arkusza informacyjnego;
3)
transport tych gatunków ryb z i do tego zakładu jest przeprowadzany w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się do powierzchniowych wód śródlądowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ GATUNKÓW RYB UZNANYCH ZA NIERODZIME, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE NA WPROWADZENIE W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 10 ROZPORZĄDZENIA NR 708/2007

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
jesiotrowateAcipenseridae
1bieługaHuso huso
2jesiotr syberyjskiAcipenser baeri
3jesiotr rosyjskiAcipenser gueldenstaeti
4siewrugaAcipenser stellatus
5sterletAcipenser ruthenus
6szypAcipenser nudiventris
7mieszańce gatunków ryb wymienionych w lp. 1-6
karpiowateCyprinidae
8amur białyCtenopharyngodon idella
9karaś złocistyCarassius auratus
10karpCyprinus carpio
11tołpyga białaHypophthalmichthys molitrix
12tołpyga pstraAristichthys nobilis
długowąsowateClariidae
13sum afrykańskiClarias gariepinus
łososiowateSalmonidae
14golecSalvelinus alpinus
15palia jeziorowaSalvelinus namaycush
16pelugaCoregonus peled
17pstrąg źródlanySalvelinus fontinalis
18pstrąg tęczowyOncorhynchus mykiss
bassowateCentrarchidae
19bass wielkogębowyMicropterus salmoides
sumikowateIctaluridae
20sum kanałowyIctalurus punctatus

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ GATUNKÓW RYB UZNANYCH ZA RODZIME

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
123
rakowateAsticidae
1rak błotnyPontastacus leptodactylus
2rak szlachetnyAstacus astacus
minogowatePetromyzontidae
3minóg morski1)Petromyzon marinus
4minóg rzeczny1)Lampetra fluviatilis
5minóg strumieniowy1)Lampetra planeri
6minóg ukraiński1)Eudontomyzon mariae
jesiotrowateAcipenseridae
7jesiotr ostronosyAcipenser oxyrhynchus
8jesiotr zachodni1)Acipenser sturio
węgorzowateAnguillidae
9węgorz europejskiAnguilla anguilla
śledziowateClupeidae
10aloza1)Alosa alosa
11parposz1)Alosa fallax
karpiowateCyprinidae
12boleńAspius aspius
13brzanaBarbus barbus
14brzana karpackaBarbus waleckii (=Barbus cyclolepis)
15brzankaBarbus peloponnesius (=Barbus petenyi)
16certaVimba vimba
17ciosa1)Pelecus cultratus
18jaźLeuciscus idus
19jelecLeuciscus leuciscus
20karaś pospolityCarassius carassius
21kiełb białopłetwy1)Gobio (=Romanogobio) albipinnatus
22kiełb krótkowąsyGobio gobio
23kiełb Kesslera1)Gobio (=Romanogobio) kessleri
24kleńSqualius cephalus
25krąpAbramis bjoerkna
26linTinca tinca
27leszczAbramis brama
28piekielnica1)Alburnoides bipunctatus
29płoćRutilus rutilus
30rozpiórAbramis ballerus
31różanka1)Rhodeus sericeus
32sapaAbramis sapa
33słonecznicaLeucaspius delineatus
34strzebla błotna (przekopowa)1)Rhynchocypris percnurus
35strzebla potokowaPhoxinus phoxinus
36świnkaChondrostoma nasus
37uklejaAlburnus alburnus
38wzdręgaScardinius erythrophthalmus
kozowateCobitidae
39koza1)Cobitis taenia
40koza dunajska1)Cobitis elongatoides
41koza złotawa1)Sabanejewia baltica (=Sabanejewia aurata)
42piskorz1)Misgurnus fossilis
przylgowateBalitoridae
43śliz1)Barbatula barbatula
sumowateSiluridae
44sumSilurus glanis
szczupakowateEsocidae
45szczupakEsox lucius
stynkowateOsmeridae
46stynkaOsmerus eperlanus
łososiowateSalmonidae
47głowacica2)Hucho hucho
48lipieńThymallus thymallus
49łosośSalmo salar
50pstrąg potokowySalmo trutta m. fario
51siejaCoregonus lavaretus
52sielawaCoregonus albula
53troć jeziorowaSalmo trutta m. lacustris
54troć wędrowna (morska) Salmo trutta m. trutta
dorszowateGadidae
55miętusLota lota
ciernikowateGasterosteidae
56cierniczekPungitius pungitius
57ciernikGasterosteus aculeatus
głowaczowateCottidae
58głowacz białopłetwy1)Cottus gobio
59głowacz pręgopłetwy1)Cottus poecilopus
okoniowatePercidae
60jazgarzGymnocephalus cernuus
61okońPerca fluviatilis
62sandaczSander lucioperca
______

1) Gatunki ryb objętych ochroną ścisłą na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419).

2) Występująca w dorzeczu Dunaju.