Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2005

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

Na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES", w całości, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczących zwolnienia z całości albo z części PES lekarza, który złożył z wynikiem pozytywnym całość lub część egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe uznawanego zgodnie z przepisami dotychczasowymi za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. lekarz, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożył z wynikiem pozytywnym całość lub część egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe uznawanego za równoważny z częścią lub z całością PES na podstawie przepisów dotychczasowych, może przedstawić dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych dokument potwierdzający złożenie takiego egzaminu, w celu jego uznania za równoważny z częścią lub z całością PES według przepisów dotychczasowych.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE, KTÓRYCH ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM JEST RÓWNOWAŻNE Z ZALICZENIEM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W CAŁOŚCI, ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE TAKICH EGZAMINÓW

Lp.SpecjalnośćEuropejskie towarzystwo naukoweEgzamin równoważny z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w całościDokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, równoważnego z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w całości
12345
1Anestezjologia i intensywna terapiaEuropean Society of AnaesthesiologyEuropean Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (Examination)

Part I

oraz

Part II,

złożony od dnia 1 lipca 2011 roku

1. a) European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part I Examination Results report

oraz

b) European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part II Examination Results report

oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii stwierdzający autentyczność dokumentów:

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part I Examination Results report

oraz

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part II Examination Results report

oraz

stwierdzający, że egzamin European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination został złożony z wynikiem pozytywnym w całości

2UrologiaEuropean Board of Urology, we współpracy z Polskim Towarzystwem UrologicznymEuropean Board of Urology Examination, złożony od dnia 1 lipca 2011 roku1. Fellow of the European Board of Urology Diploma

oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Urologicznego stwierdzający autentyczność dyplomu: Fellow of the European Board of Urology Diploma, wydanego przez European Board of Urology

3Chirurgia klatki piersiowejEuropean Board of Thoracic Surgery (od dnia 20 kwietnia 2013 roku)

European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery (od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 19 kwietnia 2013 roku)

European Board of Thoracic Surgery Examination, złożony od dnia 20 kwietnia 2013 roku

European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery Examination, złożony od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 19 kwietnia 2013 roku

1. Fellow of European Board of Thoracic Surgery

lub

Fellow of European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery

oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów stwierdzający autentyczność dyplomu: Fellow of European Board of Thoracic Surgery, wydanego przez European Board of Thoracic Surgery

lub

Fellow of European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery, wydanego przez European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery

4Radiologia i diagnostyka obrazowaEuropean Society of RadiologyEuropean Diploma in Radiology, złożony od dnia 1 lipca 2011 roku1. European Diploma in Radiology

oraz

2. Certyfikat Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego stwierdzający autentyczność dyplomu: European Diploma in Radiology, wydanego przez European Society of Radiology

5OkulistykaEuropean Board of OphthalmologyEuropean Board of Ophthalmology Diploma Examination, złożony od dnia 1 stycznia 2019 roku1. European Board of Ophthalmology Diploma

oraz

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stwierdzający autentyczność dyplomu European Board of Ophthalmology Diploma, wydanego przez European Board of Ophthalmology

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. poz. 151), które traci moc z dniem wejście w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599 i 1524).