Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.530 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

Na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:
§  1.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138), dla celów odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia, zgodnie z art. 14 ust. 5c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jest:
1) zaświadczenie banku, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej albo oddziału instytucji kredytowej, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138), prowadzących rachunek podatnika, z którego dokonywana jest zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej albo
2) zaświadczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138), prowadzącej rachunek podatnika, z którego dokonywana jest zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, albo
3) zaświadczenie biura usług płatniczych albo instytucji płatniczej, albo instytucji pieniądza elektronicznego, prowadzących zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 oraz z 2018 r. poz. 62) działalność polegającą na prowadzeniu rachunku podatnika, z którego dokonywana jest zapłata zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, albo
4) potwierdzenie przelewu kwoty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej z rachunku podatnika prowadzonego przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłat z tytułu zapłaty akcyzy, sporządzone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo
5) dowód wpłaty wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzający zapłatę w kasie tego urzędu skarbowego należnego zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej.
§  2.  Dokumenty wymienione w § 1 pkt 1-4 powinny potwierdzać, że w oznaczonym dniu rachunek podatnika dokonującego zapłaty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej został nieodwołalnie obciążony kwotą tego zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej w celu uznania rachunku bankowego właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłat z tytułu zapłaty akcyzy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).