Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1757

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378, 650 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, dołącza się:
1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczącą o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej "ustawą";
3) kopię:
a) świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe lub
b) świadectwa dojrzałości, lub
c) dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
4) oświadczenie o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z egzaminu;
5) informację o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
6) świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji zdobyte w okresie ośmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;
7) oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
8) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
9) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
10) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
11) oświadczenie o danych osobowych wnioskodawcy, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy;
12) oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
13) oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniach karnych toczących się przeciwko niemu albo o braku takich postępowań.
§  2.  Przepisów § 1 pkt 4 i 6 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku:
1) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi odpowiednio w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku;
2) pozytywną opinię odpowiednio brokerów ubezpieczeniowych albo brokerów reasekuracyjnych, pod kierunkiem których wykonywał czynności, o których mowa w pkt 1.
§  3.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1-3 i 8-13, dotyczące wszystkich członków zarządu;
2) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 4-6, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e i f ustawy, albo dokumenty, o których mowa w § 2, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 34 ust. 8 i 9 ustawy;
3) oryginał albo kopię polisy stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
4) oświadczenie wnioskodawcy o:
a) braku akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w jego kapitale zakładowym albo
b) tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w jego kapitale zakładowym oraz o wysokości tych udziałów, które zawiera dla:
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy, oraz firmę, pod którą jest prowadzona taka działalność,
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy,
osób prawnych, ich dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy;
5) oświadczenie wnioskodawcy o:
a) braku osób, które mają z nim bliskie powiązania, albo
b) tożsamości osób, które mają z nim bliskie powiązania, które zawiera dla:
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy, oraz firmę, pod którą jest prowadzona taka działalność,
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy,
osób prawnych, ich dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 1275), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378, 650 i 1629).