Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.98.635

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wykaz dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105 i Nr 81, poz. 529.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ DODATKOWYCH KWALIFIKACJI MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADAŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

1. Odbycie specjalizacji w jednej z następujących dziedzin:
1) analityka farmaceutyczna;
2) analityka medyczna;
3) analityka sanitarna;
4) analityka środowiskowa;
5) bromatologia;
6) cytomorfologia medyczna;
7) epidemiologia;
8) epizootiologia i administracja weterynaryjna;
9) farmacja kliniczna;
10) farmacja przemysłowa;
11) farmacja szpitalna;
12) farmakologia;
13) fizyka medyczna;
14) genetyka kliniczna;
15) higiena;
16) higiena i epidemiologia;
17) higiena pracy;
18) higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego;
19) higiena żywności i żywienia;
20) laboratoryjna diagnostyka medyczna;
21) laboratoryjna diagnostyka sądowa;
22) laboratoryjna epidemiologia medyczna;
23) laboratoryjna genetyka medyczna;
24) laboratoryjna hematologia medyczna;
25) laboratoryjna immunologia medyczna;
26) laboratoryjna parazytologia medyczna;
27) laboratoryjna toksykologia medyczna;
28) lek roślinny;
29) mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna;
30) mikrobiologia i serologia;
31) mikrobiologia sanitarna;
32) mikrobiologia medyczna;
33) organizacja ochrony zdrowia;
34) organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia;
35) oświata zdrowotna;
36) pielęgniarstwo epidemiologiczne;
37) pielęgniarstwo chirurgiczne;
38) pielęgniarstwo opieki paliatywnej;
39) pielęgniarstwo pediatryczne;
40) pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
41) pielęgniarstwo psychiatryczne;
42) pielęgniarstwo rodzinne;
43) pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących;
44) pielęgniarstwo zachowawcze;
45) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
46) promocja zdrowia;
47) radiologia i diagnostyka obrazowa;
48) radiologia i pomiary promieniowania;
49) toksykologia;
50) toksykologia żywności;
51) weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna;
52) zdrowie publiczne;
53) zdrowie środowiskowe.
2. Ukończenie studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich w zakresie odpowiadającym specjalizacjom, o których mowa w ust. 1.