Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.132.1115

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

Na podstawie art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz chorób zawodowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1. 
Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych uwzględnia się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej "narażeniem zawodowym".
2. 
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, zwanego dalej "pracownikiem", w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych.
3. 
Przy ocenie narażenia zawodowego uwzględnia się w odniesieniu do:
1)
czynników chemicznych i fizycznych - rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i okres narażenia zawodowego;
2)
czynników biologicznych - rodzaj czynnika, ustalenie czasu kontaktu oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika;
3)
czynników o działaniu uczulającym (alergenów) - rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika;
4)
sposobu wykonywania pracy - określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.
4. 
Ocenę narażenia zawodowego sporządza się na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, przy wykorzystaniu dokumentacji gromadzonej na podstawie odrębnych przepisów przez pracodawców i jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także, jeśli postępowanie dotyczy aktualnego zatrudnienia, na podstawie oceny przeprowadzonej bezpośrednio u pracodawcy.
5. 
Ocenę narażenia zawodowego przeprowadza:
1)
w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - lekarz zgłaszający podejrzenie, jeżeli sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie;
2)
w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej - lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3;
3)
w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - państwowy powiatowy inspektor sanitarny, zwany dalej "właściwym państwowym inspektorem sanitarnym".
1. 
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, dokonuje:
1)
pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową;
2)
lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika.
2. 
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać:
1)
pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;
2)
lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej;
3)
lekarz weterynarii, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u pracownika mającego kontakt z chorymi zwierzętami objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej.
3. 
Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:
1)
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
2)
właściwemu inspektorowi pracy

- których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy w przypadku, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

4. 
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej. Jeżeli zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz lub lekarz stomatolog, zgłoszenie to następuje przez przesłanie kopii skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej.
1. 
Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do jednostki orzeczniczej, o której mowa w § 5 ust. 2, powiadamiając o tym pracodawcę i jednostkę podstawową służby medycyny pracy sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, z którą pracodawca zawarł umowę w trybie określonym odrębnymi przepisami.
2. 
Skierowania do jednostki orzeczniczej, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej zostało dokonane przez lekarza lub lekarza stomatologa w formie kopii skierowania, o którym mowa w § 3 ust. 4.
1. 
Właściwym do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych, o których mowa w ust. 2 i 3.
2. 
Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:
1)
poradnie i oddziały chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
2)
katedry, poradnie i kliniki chorób zawodowych akademii medycznych;
3)
przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego - w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych;
4)
jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.
3. 
Jednostkami orzeczniczymi II stopnia:
1)
od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, są przychodnie, oddziały i kliniki chorób zawodowych jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy;
2)
od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są katedry, poradnie i kliniki chorób zakaźnych i inwazyjnych akademii medycznych, a w odniesieniu do gruźlicy także jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące rozpoznawanie i leczenie gruźlicy.
4. 
Właściwość jednostki orzeczniczej I stopnia ustala się zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 ust. 3, a w przypadku gdy pracownik zamieszkuje w innym województwie, niż była wykonywana praca powodująca zagrożenie zawodowe, właściwość jednostki orzeczniczej I stopnia ustala się według aktualnego miejsca zamieszkania pracownika.
1. 
Lekarz, o którym mowa w § 5 ust. 1, wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.
2. 
Jeżeli zakres informacji zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jest niewystarczający do wydania orzeczenia lekarskiego, lekarz występuje o ich uzupełnienie do:
1)
pracodawcy - w zakresie obejmującym przebieg oraz organizację pracy zawodowej pracownika, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, dane o narażeniu zawodowym, obejmujące także wyniki pomiarów czynników szkodliwych wykonanych na stanowiskach pracy, na których pracownik był zatrudniony, stosowane przez pracownika środki ochrony indywidualnej, a w przypadku narażenia pracownika na czynniki o działaniu uczulającym (alergenów) - także o przekazanie próbki substancji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań diagnostycznych;
2)
lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie choroby zawodowej - w zakresie dokonania uzupełniającej oceny narażenia zawodowego oraz o udostępnienie dokumentacji medycznej pracownika wraz z wynikami przeprowadzonych badań profilaktycznych;
3)
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innego lekarza prowadzącego leczenie tego pracownika - o udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do rozpoznania choroby zawodowej;
4)
właściwego państwowego inspektora sanitarnego - w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz informacji udostępnianej na jego wniosek przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i służby medycyny pracy w odniesieniu do zakładów pracy, które uległy likwidacji;
5)
pracownika - w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego przeprowadzonego przez lekarza praktykującego indywidualnie lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej albo właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej.
3. 
Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej przesyła się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zainteresowanemu pracownikowi oraz osobie zgłaszającej podejrzenie choroby zawodowej, a w przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej II stopnia - również jednostce orzeczniczej I stopnia.
1. 
Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia, zatrudniającej lekarza, gdy wydał orzeczenie.
2. 
W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o ponowne badanie, jednostka orzecznicza powiadamia o tym właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
3. 
Orzeczenie wydane w wyniku ponownego badania jest ostateczne.
1. 
Właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz oceny narażenia zawodowego pracownika.
2. 
Jeżeli właściwy państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji uzna, że materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, jest niewystarczający do wydania decyzji, może żądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, uzupełnienia orzeczenia lub wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkową konsultację oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego. Od decyzji wydanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. 
Właściwy państwowy inspektor sanitarny przesyła decyzje, o których mowa w ust. 1:
1)
zainteresowanemu pracownikowi;
2)
pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej;
3)
jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;
4)
właściwemu inspektorowi pracy.
1. 
Właściwy państwowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna, sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do:
1)
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - w przypadku gdy ostateczna stała się decyzja wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
2)
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi - w przypadku gdy ostateczna stała się decyzja wydana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. 
Pracodawca po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika przesyła do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.
Postępowanie w sprawie rozpoznania choroby zawodowej lub jej stwierdzenia, rozpoczęte przed dniem wejścia rozporządzenia w życie, jest prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 i z 1989 r. Nr 61, poz. 364).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

Choroby zawodoweOkres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego
12
1.Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne:w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,

w przypadku zatruć przewlekłych -

1)antymon lub jego związkinie określa się
2)arsen lub jego związki
3)bar lub jego związki
4)beryl lub jego związki
5)chrom lub jego związki
6)kadm lub jego związki
7)kobalt lub jego związki
8)mangan lub jego związki
9)nikiel lub jego związki
10)ołów lub jego związki
11)rtęć lub jej związki
12)wanad lub jego związki
13)wolfram lub jego związki
14)amoniak
15)azotany ( V ) lub ( III )
16)brom
17)chlor
18)chlorowodór
19)cyjanki lub związki pochodne
20)fluor lub jego związki
21)fosfor lub jego związki
22)fosgen
23)izocyjaniany
24)jod
25)kwas azotowy ( V )
26)kwas cyjanowodorowy
27)kwas siarkowy ( VI )
28)ozon
29)siarkowodór
30)tlenek węgla
31)tlenki azotu
32)tlenki siarki
33)akrylonitryl
34)alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy
35)aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne
36)aminy aromatyczne lub hydrazyny albo ich pochodne
37)benzen lub jego homologi
38)chinony
39)chlorowcopochodne sulfonianów alkiloarylowych
40)chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych
41)chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych
42)chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych
43)disiarczek węgla
44)estry fosforoorganiczne
45)eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etylenowego
46)fenol lub jego homologi albo ich chlorowcopochodne lub nitropochodne
47)formaldehyd
48)glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4 butandiol lub ich nitrowe pochodne, nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny
49)ketony lub ich chlorowcopochodne
50)kwasy organiczne
51)naftalen lub jego homologi
52)naftole lub ich homologi lub ich chlorowcopochodne
53)nitropochodne węglowodorów aromatycznych
54)nitropochodne węglowodorów alifatycznych
55)styren lub dietylobenzen
56)węglowodory alifatyczne lub alicykliczne występujące w benzynie lub benzynie lakowej
57)inne substancje chemiczne
2.Gorączka metaliczna3 dni
3.Pylice płuc:
1)pylica krzemowanie określa się
2)pylica górników kopalń węglanie określa się
3)pylico-gruźlicanie określa się
4)pylica spawaczynie określa się
5)pylica azbestowanie określa się
6)inne rodzaje pylicnie określa się
4.Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
1)rozległe zgrubienia opłucnejnie określa się
2)rozległe blaszki opłucnej lub osierdzianie określa się
3)wysięk opłucnowy3 lata
5.Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 50 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych1 rok
6.Astma oskrzelowa1 rok
7.Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
1)postać ostra i podostra1 rok
2)postać przewlekła3 lata
8Ostre uogólnione reakcje alergiczne1 dzień
9.Byssinoza1 rok
10.Berylozanie określa się
11.Choroby płuc wywołane pyłem metali twardychnie określa się
12.Alergiczny nieżyt nosa1 rok
13.Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym1 rok
14.Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym2 lata
15.Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:
1)guzki głosowe twarde2 lata
2)wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych2 lata
3)niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią2 lata
16.Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:
1)ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części2 miesiące
2)ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej1 miesiąc
3)przewlekłe popromienne zapalenie skórynie określa się
4)przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego3 lata
5)zaćma popromienna10 lat
6)nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
17.Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu
1)rak płuca, rak oskrzela
2)międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej
3)nowotwór układu krwiotwórczego
4)nowotwór skóry
5)nowotwór pęcherza moczowego
6)naczyniako-mięsak wątroby
7)inne nowotwory
18.Choroby skóry:
1)alergiczne kontaktowe zapalenie skóry5 lat
2)kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia1 miesiąc
3)trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze1 miesiąc
4)drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych1 miesiąc
5)grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt1 miesiąc
6)pokrzywka kontaktowa1 rok
7)toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje2 lata
8)liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi w fotografii barwnej2 lata
9)fotodermatozy zawodowe3 lata
10)rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych3 lata
19.Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
1)przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki1 rok
2)przewlekłe zapalenie kaletki maziowej1 rok
3)przewlekłe uszkodzenie łąkotki1 rok
4)przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej1 rok
5)przewlekłe zapalenie okołostawowe barku1 rok
6)przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej1 rok
7)zmęczeniowe złamanie kości1 rok
8)martwica kości nadgarstka1 rok
20.Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
1)zespół cieśni w obrębie nadgarstka1 rok
2)zespół rowka nerwu łokciowego1 rok
21.Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz2 lata
22.Zespół wibracyjny:
1)postać naczyniowo-nerwowa1 rok
2)postać kostno-stawowa3 lata
3)postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa3 lata
23.Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
1)choroba dekompresyjna5 lat
2)urazy ciśnieniowe3 dni
3)następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem3 dni
24.Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
1)udar cieplny albo jego następstwa1 rok
2)wyczerpanie cieplne albo jego następstwa1 rok
3)odmroziny1 rok
25.Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
1)alergiczne zapalenie spojówek1 rok
2)ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym1 dzień
3)epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki1 rok
4)zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi3 lata
5)zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego10 lat
6)centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego3 lata
26.Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:
1)wirusowe zapalenie wątrobynie określa się
2)boreliozanie określa się
3)gruźlicanie określa się
4)brucelozanie określa się
5)pełzakowicanie określa się
6)zimnicanie określa się
7)inne choroby zakaźne lub pasożytniczenie określa się