§ 3. - Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.440 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2015 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.