§ 2. - Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.440 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2015 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. Nr 108, poz. 1153).