§ 1. - Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.440 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2015 r.
§  1.
Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt sporządza się dla:
1)
chorób zakaźnych zwierząt określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
2)
nowo rozpoznanych chorób zakaźnych zwierząt akwakultury o znanej lub nieznanej etiologii, które mogą rozprzestrzeniać się w obrębie populacji lub pomiędzy populacjami tych zwierząt, albo rozpoznanych chorób zakaźnych zwierząt akwakultury podlegających obowiązkowi zwalczania u gatunku zwierząt akwakultury dotychczas nieuznawanego za wrażliwy, które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt akwakultury żyjących w środowisku naturalnym.