Wykaz chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.177.1737

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 września 2003 r.
w sprawie wykazu chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1175) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się wykaz chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny.
2. 
Wykaz chorób, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB UZNANYCH ZA ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU PUBLICZNEMU, Z POWODU KTÓRYCH MOŻNA ODMÓWIĆ ZEZWOLENIA NA POBYT LUB POBYT CZASOWY OBYWATELOWI UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKOWI JEGO RODZINY

1. Cholera

2. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS)

3. Dżuma

4. Gruźlica w okresie prątkowania

5. Nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie

6. Ospa prawdziwa

7. Pryszczyca

8. Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

9. Wszawica odzieżowa