Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.353 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1  ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2
z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wykaz bibliotek, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. - PRAWO POCZTOWE

1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
15. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ ORGANIZACJI OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH ORAZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. - PRAWO POCZTOWE

1. Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków "Pomorze" w Gdańsku
2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie
3. Fundacja "Jasne Strony" w Warszawie
4. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" w Gdyni
5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
6. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik w Poznaniu
7. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w Warszawie
7a. Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym "Dioptria" w Śniatowej
8. Fundacja "Praca Dla Niewidomych" w Warszawie
9. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie
9a. Fundacja "Świat Według Ludwika Braille'a" w Lublinie
10. Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu
11. Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie
12. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
13. Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie
14. Polski Związek Niewidomych
15. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem Do Celu" w Dąbrowie Górniczej
17. Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku
18. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Kaszub" w Wejherowie
19. Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie
20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
21. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" w Radomiu
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
23. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Bliżej Świata" w Lublinie
24. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Promyk" w Łodzi
25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" w Warszawie
25a. Stowarzyszenie "WMW - Wspólnie Można Więcej" w Krakowie
26. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Kielcach
27. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie
28. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich
29. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie
30. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu
31. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
32. Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
33. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
1 Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).
2 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2017.2321).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U.2004.167.1753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2012.1529).