Wykaz bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenie rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1312

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

Na podstawie art. 31e ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa przysługujących:
1)
dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Ustala się wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w § 1, przysługujących:
1)
dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
2)
kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują bezpłatnie świadczenia zdrowotne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wykonywane w znieczuleniu ogólnym.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 i 3, jest:
1)
w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia - karta ubezpieczenia, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia - dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia,
2)
w odniesieniu do kobiet w ciąży - karta przebiegu ciąży wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
3)
w odniesieniu do kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

Lp.Świadczenie stomatologiczneKod świadczenia stomatologicznego wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CMWartość punktowa procedury
1234
1Wizyta adaptacyjna (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia)23.06 100
Badanie kontrolne 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0102 100
2Rentgenodiagnostyka
Ortodontyczny radiogram głowy lub cefalometria - wyłącznie ze wskazań ortodontycznych i w połączeniu ze świadczeniami udzielanymi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego87.12 600
3Profilaktyka stomatologiczna
Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową23.1001 100
Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - do 8 roku życia23.1003 100
Lakierowanie zębów stałych - za każdą 1/4 łuku zębowego23.1006 100
Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb23.1008 25
4Leczenie choroby próchnicowej zębów
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107 120
Odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych23.1507 450
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych23.1508 350
5Leczenie endodontyczne
Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203 250
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał23.1205 235
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał23.1208 185
Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210 130
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.1308 880
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13091.320
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi zęba - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13121.360
6Leczenie chorób przyzębia
Kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia23.1608 350
Gingiwoosteoplastyka23.1610 500
Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka - Kazanjana23.1613 600
Założenie opatrunku paradontologicznego - każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe23.1620 80
7Inne zabiegi chirurgiczne
Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych23.1706 700
Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych23.1707 700
Resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich (3+3, 3-3)23.1802 700
8Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do 13 roku życia. Kontrola leczenia do 15 roku życia. Naprawa aparatu ortodontycznego raz w roku
Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli23.2302 160
Korekcyjne szlifowanie zębów23.2308 400
Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna23.2307 300
Analiza telerentgenogramów23.2327 500
Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie23.2310 450
Środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu - z wyłączeniem aparatów stałych23.23121.200
Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym23.24011.400
Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym23.24022.000
Kontrola leczenia bez aparatu23.2405 100
Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym23.2406 200
Naprawa aparatu ruchomego bez wycisku23.2501 100
Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem23.2502 200
Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie23.2503 300
Rekonstrukcja aparatu ruchomego obejmującego całą górną lub dolną część aparatu23.2404 500
Proteza dziecięca częściowa23.26111.200
Proteza dziecięca całkowita23.26121.800

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

Lp.Świadczenie stomatologiczneKod świadczenia stomatologicznego wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CMWartość punktowa procedury
1234
1Leczenie endodontyczne
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.1308 880
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13091.320
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi zęba - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13121.360
2Leczenie chorób przyzębia
Kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia23.1608 350
Założenie opatrunku paradontologicznego - każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe23.1620 80

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

1. Światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach.

2. Cement chirurgiczny.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

1. Cement chirurgiczny.