Wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. - Dz.U.2022.153 - OpenLEX

Wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.153

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.
Wykaz, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Wykonywanie badań diagnostycznych, o których mowa w § 1, odbywa się w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 oraz art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FARMACEUTĘ

1)
test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 2 );
2)
badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi 3 ;
3)
pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczanie wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio) 4 ;
4)
test stężenia glukozy we krwi 5 ;
5)
kontrola panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy) 6 ;
6)
szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter - test z krwi 7 .
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Wykonanie badania przez farmaceutę jest możliwe po ukończeniu przez niego szkolenia teoretycznego w zakresie przeprowadzania tego badania, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
3 Wykonanie badania przez farmaceutę jest możliwe po ukończeniu przez niego kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
4 Wykonanie badania przez farmaceutę jest możliwe po ukończeniu przez niego kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
5 Wykonanie badania przez farmaceutę jest możliwe po ukończeniu przez niego kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
6 Wykonanie badania przez farmaceutę jest możliwe po ukończeniu przez niego kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
7 Wykonanie badania przez farmaceutę jest możliwe po ukończeniu przez niego kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.