Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.19.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1918 r.

DEKRET
o wyjęciu z pod mobilizacji osób, pełniących służbę przy władzach i urzędach państwowych i publicznych.

Osoby, pełniące służbę przy władzach i urzędach państwowych, miejskich, gminnych, kolejach, telegrafach, telefonach, jako też w szkołach, nie podlegają rozkazowi mobilizacyjnemu, ogłoszonemu dekretem Rady Regencyjnej z d. 4 listopada r. b., i winny pozostać na zajmowanych stanowiskach.
Powyższe władze i urzędy, jak również instytucje społeczne, finansowe, dobroczynne i inne o charakterze użyteczności publicznej mają prawo reklamować z wojska pracowników, niezbędnych do należytego pełnienia czynności tych władz i instytucji. Reklamacje winny być poświadczone przez odpowiedniego ministra i przedłożone do decyzji Ministrowi Spraw Wojskowych.

Dan w Warszawie, dnia 7 grudnia 1918 roku.