Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.19.228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1919 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
w sprawie wyjaśnienia dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 167) w przedmiocie upoważnienia Dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250 miljonów marek polskich.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1919 r. wyjaśnia się, że dekret z dnia 7 lutego 1919 r. umieszczony w Dzienniku praw № 14 poz. 167, upoważniający Polską Krajową Kasę Pożyczkową do przygotowania dalszych 250 miljonów marek polskich ponad sumę 500 miljonów, wskazaną w art. 3 ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7 grudnia 1918 r., rozumieć należy równocześnie jako zezwolenie na wypuszczenie w obieg wskazanej sumy 250 miljonów marek polskich.
Warszawa, dnia 24 lutego 1919 r.

SPROSTOWANIE

Do №№ 14 i 15 "Dziennika Praw" z dnia 8 lutego 1919 r. wkradły się następujące błędy drukarskie:

DZIENNIK PRAW № 14:

na str. 189, w dekrecie w przedmiocie opłat od podań, w art. 36, wiersz 2, zamiast "uwolnienia do opłaty" winno być "uwolnienia od opłaty";

na str. 193, w dekrecie o obowiązku szkolnym, w art. 6, wiersz 2, zamiast "słunż" winno być, "służy";

na str. 193, w art. 12 tegoż dekretu, wiersz 1, zamiast szkolnymi" winno być "szkolnym";

na str. 193, w art. 14 tegoż dekretu, zamiast "dziel" winno być "dzieli";

na str. 194, w art. 24 tegoż dekretu, wiersz 5, zamiast "lości" winno być "ilości";

na str. 194, w art. 25 tegoż dekretu, wiersz 2, zamiast "okręg" winno być " okręgi";

na str. 196, w art. 47 tego dekretu, wiersz 1, zamiast "skargi ma" winno być "skargi na";

na str. 206, w statucie szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, w art. 64, wiersz 5, zamiast "pozwolenie" winno być "przyzwolenie";

na str. 211, w dekrecie w przedmiocie skarbowości powiatowych związków komunalnych, w art. 7 punkt 3) wiersz 2, zamiast "50 /0" winno być "50%";

na str. 212, w tymże dekrecie w art. 8, wiersz 1, zamiast "otrzymają" winno być "otrzymują";

na str. 221, w dekrecie o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego, w art. 4, wiersz 2, zamiast "zakładzie nadawczym" winno być "zakładzie badawczym";

na str. 225, w dekrecie w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej, w art. 14, punkt 3, wiersz 1, zamiast "wypłata należności ma być pokonywaną" winno być "wyplata należności ma być dokonywaną";

na str. 226, w art. 19 tegoż dekretu, punkt 1, wiersz 2, zamiast "zaakcetowana" winno być "zaakceptowana";

na str. 226, w art. 19 tegoż dekretu, punkt 4, wiersz 2, zamiast "uszacowawanie własności" winno być "oszacowanie własności";

na str. 231, w dekrecie o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej, w statucie organizacyjnym, w art. 6, punkt 5, wiersz 1, zamiast "zażądać włożenia" winno być "zażądać złożenia";

na str. 242, w dekrecie o rejestrze handlowym, w rozdz. VI, art. 56, punkt 6, wiersz 1, zamiast "któ-" winno być "które";

na str. 245, w przepisach przechodnich do dekretu o rejestrze handlowym, w art. 8, wiersz 7, zamiast "mają przedmiocie" winno być "mają w przedmiocie";

na str. 251, w dekrecie w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, w art. 3, wiersz 10, zamiast "Piotrowskim" winno być "Piotrkowskim";

na str. 261, w dekrecie w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 3, punkt, wiersz 3, zamiast "wnikające" winno być "wynikające";

na str. 263, w dekrecie w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 12, wiersz 6, zamiast "zamować się" winno być " zajmować się";

na str. 279, w dekrecie w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie, w art. 15, wiersz 10, zamiast "przy dokażaniu" winno być "przy odkażaniu";

na str. 283, w dekrecie o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskiem, w rozdz. o egzaminach nauczycielskich, w art. 28, wiersz 1, zamiast "obejmują" winno być "obejmą";

na str. 287, w dekrecie w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych tytuł II, w art. 11, wiersz 5, zamiast "szczególnienie" winno być "szczególnie";

na str. 288, w tymże dekrecie, tytuł II, art. 17, wiersz 10, zamiast "przepisów prasowycy" winno być "przepisów prasowych";

na str. 290, w tymże dekrecie, w tytule IV, wiersz 1, zamiast "za przekroczenie prze" winno być "za przekroczenie przepisów";

na str. 291, w tymże dekrecie, tytuł IV, w art. 34, punkt 3, wiersz 3, zamiast "Winni" winno być "Winny";

na str. 295, w dekrecie odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem, w art. 28, wiersz 2, zamiast "stanu tzeczy" winno być "stanu rzeczy".

DZIENNIK PRAW №15:

na str. 310, w dekrecie w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego, w art. 2, wiersz 14, zamiast "atol" winno być "atoli";

na str. 312, w dekrecie zmian o urządzeniach wymiaru sprawiedliwości. w b. zaborze austrjackim, w art. 8, wiersz ostatni, zamiast "zastrzegać do decyzji" winno być "zastrzegać sobie do decyzji";

na str. 316, w dekrecie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w przepisach przechodnich, w art. 2, wiersz 3, zamiast "dn. lutego" winno być "dn. 8 lutego";

na str. 317, w dekrecie w sprawie tymczasowych przepisów więziennych; w art. 7, wiersz 13, zamiast "e wolno" winno być "nie wolno".

na str. 323, w dekrecie w przedmiocie przepisów tymczasowych o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach pokoju, w art. 7, wiersz 1, zamiast "53, 55 i 56" winno być "56, 58 i 59";

na str. 324, w dekrecie w przedmiocie uchylenia rozporządzeń b. władz okupacyjnych w zakresie sądowego prawa karnego dla osób cywilnych, w art. 1, punkt d, zamiast "№ 84 Dz. rozp. poz. 361;" winno być "№ 84 Dz. rozp. dla J. G. W., poz. 361";

na str. 324, w tymże dekrecie, w art. 3, wiersz 5, zamiast "przepisy ogólne" winno być "przepisy szczególne";

na str. 326, w państwowej zasadniczej Ustawie Sanitarnej, w art. 5, wiersz 2, zamiast "państwowe związki państwowe" winno być "powiatowe związki państwowe";

na str. 329, w dekrecie w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych, w art. 5, litera h, zamiast "wprowadzenia zmian" winno być "wprowadzania zmian";

na str. 329, w tymże dekrecie, w art. 11, wiersz 1, zamiast "jednej gałęzi, lub" winno być "jednej gałęzi pracy, lub";

na str. 336, w dekrecie o miarach, w art. 9, wiersz 1, zamiast "Wzorem" winno być, "Wzorcem";

na str. 337, w dekrecie o miarach, w art. 18, wiersz 2, zamiast "zawianuje" winno być "zawiaduje";

na str. 342, w Statucie Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie, w § 18, wiersz ostatni, zamiast "po stąpieniu" winno być "po ustąpieniu";

na str. 342, w § 19 tegoż Statutu, wiersz 7, zamiast "wkłedką" winno być "wkładką", a w wierszu 8 - zamiast "kwoty sównej wkładce" winno być "kwoty równej wkładce";

na str. 343, w § 27 tegoż Statutu, w wierszu 1, zamiast "Centralnie Kasy" winno być "Centralnej Kasy" i - w wierszu 2, zamiast "członkowej" winno być "członkowie";

na str. 347, w dekrecie o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów, w art. 8, opuszczono końcowy ustęp "Rejestr obejmować będzie dane, dotyczące nietylko fundacji, ale również darowizn zapisów, o których mowa w art. 16".