Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80bd ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które te dane przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją".
1.
Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, niezwłocznie odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję stwierdzoną niezgodność, wskazując jej zakres, chyba że jest właściwy do jej usunięcia i bezpośrednio po jej stwierdzeniu usunie tę niezgodność.
2.
Administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do właściwego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.
3.
Podmiot, który pobrał do wyjaśnienia niezgodność, a nie jest właściwy do jej usunięcia, ustala, za pomocą dostępnych źródeł informacji, podmiot właściwy i odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję informację o podmiocie właściwym do usunięcia niezgodności.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do wskazanego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.
1.
Podmiot, który jest właściwy do usunięcia niezgodności, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty. Wyjaśnienie niezgodności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:
1)
7 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności związanych z potwierdzaniem danych z innym organem lub żądaniem wyjaśnienia niezgodności przez poprzedni organ rejestrujący, dla których brak wyjaśnienia niezgodności uniemożliwia zamówienie spersonalizowanego dokumentu;
2)
14 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności związanych z brakiem danych, brakiem pełnych danych albo niezgodności w danych pobranych z ewidencji;
3)
21 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności związanych z brakiem dokumentu lub czynności bądź nieprawidłowo przyporządkowanym dokumentem lub czynnością;
4)
28 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności porządkujących dane historyczne pojazdu, rozwiązywanych przez organy rejestrujące w przypadku, gdy dane objęte niezgodnością zostały przekazane do ewidencji po dniu 31 grudnia 2010 r., a pojazd obecnie nie znajduje się we właściwości miejscowej urzędu;
5)
56 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności porządkujących dane historyczne pojazdu, rozwiązywanych przez organy rejestrujące w przypadku, gdy dane objęte niezgodnością zostały przekazane do ewidencji w latach 2004-2010, a pojazd obecnie nie znajduje się we właściwości miejscowej urzędu;
6)
112 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności dotyczących danych zgromadzonych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
2.
W przypadku niezgodności innych niż określone w ust. 1, termin wyjaśnienia niezgodności określa administrator ewidencji, biorąc pod uwagę stopień trudności w wyjaśnieniu niezgodności.
3.
Termin wyjaśnienia niezgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, administrator ewidencji może skrócić, na wniosek podmiotu właściwego do usunięcia niezgodności, o 7 dni w przypadku konieczności zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych.
4.
Termin wyjaśnienia niezgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6 i ust. 2, może być przedłużony o 14 dni, jeżeli ilość niezgodności pobranych do wyjaśnienia i terminy ich usunięcia wpłynęłyby na terminową realizację zadań ustawowych przez podmiot właściwy do usunięcia niezgodności.
5.
W przypadku konieczności wyjaśnienia niezgodności z udziałem podmiotu, którego dane dotyczą, termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony o 14 dni.
1.
Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.
2.
Administrator ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych, realizowanych przez podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w ustawowych terminach.
1.
Wyjaśnienie niezgodności polega na:
1)
przekazaniu poprawnych danych do ewidencji;
2)
przekazaniu informacji o poprawności danych w ewidencji;
3)
przekazaniu informacji o nieuzasadnionym wprowadzeniu danych w ewidencji.
2.
W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności podmiot, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, wskazuje przyczynę jej nieusunięcia.
W przypadku gdy usunięcie niezgodności wymaga udziału administratora ewidencji, dokonuje on, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, zmiany umożliwiającej usunięcie tej niezgodności.
1.
Przekazanie informacji o konieczności usunięcia niezgodności następuje przez automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, informacji zawierającej zestawienie niezgodności i terminy ich wyjaśnienia.
2.
Informacja zawierająca zestawienie niezgodności jest generowana przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję nie rzadziej niż raz na dzień.
3.
Podmiot pobiera informację zawierającą zestawienie niezgodności nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej udostępnienia.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
2 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2126) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.