§ 5. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  5.
1.
Wyjaśnienie niezgodności polega na:
1)
przekazaniu poprawnych danych do ewidencji;
2)
przekazaniu informacji o poprawności danych w ewidencji;
3)
przekazaniu informacji o nieuzasadnionym wprowadzeniu danych w ewidencji.
2.
W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności podmiot, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, wskazuje przyczynę jej nieusunięcia.