§ 4. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  4.
1.
Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.
2.
Administrator ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych, realizowanych przez podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w ustawowych terminach.