§ 3. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  3.
1.
Podmiot, który jest właściwy do usunięcia niezgodności, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty. Wyjaśnienie niezgodności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:
1)
7 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności związanych z potwierdzaniem danych z innym organem lub żądaniem wyjaśnienia niezgodności przez poprzedni organ rejestrujący, dla których brak wyjaśnienia niezgodności uniemożliwia zamówienie spersonalizowanego dokumentu;
2)
14 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności związanych z brakiem danych, brakiem pełnych danych albo niezgodności w danych pobranych z ewidencji;
3)
21 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności związanych z brakiem dokumentu lub czynności bądź nieprawidłowo przyporządkowanym dokumentem lub czynnością;
4)
28 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności porządkujących dane historyczne pojazdu, rozwiązywanych przez organy rejestrujące w przypadku, gdy dane objęte niezgodnością zostały przekazane do ewidencji po dniu 31 grudnia 2010 r., a pojazd obecnie nie znajduje się we właściwości miejscowej urzędu;
5)
56 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności porządkujących dane historyczne pojazdu, rozwiązywanych przez organy rejestrujące w przypadku, gdy dane objęte niezgodnością zostały przekazane do ewidencji w latach 2004-2010, a pojazd obecnie nie znajduje się we właściwości miejscowej urzędu;
6)
112 dni od dnia jej pobrania - w przypadku niezgodności dotyczących danych zgromadzonych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
2.
W przypadku niezgodności innych niż określone w ust. 1, termin wyjaśnienia niezgodności określa administrator ewidencji, biorąc pod uwagę stopień trudności w wyjaśnieniu niezgodności.
3.
Termin wyjaśnienia niezgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, administrator ewidencji może skrócić, na wniosek podmiotu właściwego do usunięcia niezgodności, o 7 dni w przypadku konieczności zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych.
4.
Termin wyjaśnienia niezgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6 i ust. 2, może być przedłużony o 14 dni, jeżeli ilość niezgodności pobranych do wyjaśnienia i terminy ich usunięcia wpłynęłyby na terminową realizację zadań ustawowych przez podmiot właściwy do usunięcia niezgodności.
5.
W przypadku konieczności wyjaśnienia niezgodności z udziałem podmiotu, którego dane dotyczą, termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony o 14 dni.