§ 2. - Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.431

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
§  2.
1.
Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, niezwłocznie odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję stwierdzoną niezgodność, wskazując jej zakres, chyba że jest właściwy do jej usunięcia i bezpośrednio po jej stwierdzeniu usunie tę niezgodność.
2.
Administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do właściwego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.
3.
Podmiot, który pobrał do wyjaśnienia niezgodność, a nie jest właściwy do jej usunięcia, ustala, za pomocą dostępnych źródeł informacji, podmiot właściwy i odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję informację o podmiocie właściwym do usunięcia niezgodności.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do wskazanego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.