Wydzielenie z ogólnej administracji państwowej Państwowej Wytwórni Prochu i Materjałów Kruszących w Zagożdżonie w powiecie kozienickim oraz Państwowej Fabryki Karabinów w Warszawie, Państwowej Fabryki Broni Ręcznej w Radomiu, Państwowej Wytwórni Amunicji Działowej i Karabinowej w Skarżysku, tudzież Państwowej Fabryki Sprawdzianów w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.43.382

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 1927 r.
o wydzieleniu z ogólnej administracji państwowej Państwowej Wytwórni Prochu i Materjałów Kruszących w Zagożdżonie w powiecie kozienickim oraz Państwowej Fabryki Karabinów w Warszawie, Państwowej Fabryki Broni Ręcznej w Radomiu, Państwowej Wytwórni Amunicji Działowej i Karabinowej w Skarżysku, tudzież Państwowej Fabryki Sprawdzianów w Warszawie.

Na podstawie art. 1 i 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. № 25, poz. 195) zarządza się co następuje:
Państwowa Wytwórnia Prochu i Materjałów Kruszących w Zagożdżonie w powiecie kozienickim, wchodząca dotychczas w skład Centralnego Zarządu Wytwórni Wojskowych, zostaje wydzielona z ogólnej administracji państwowej jako przedsiębiorstwo, posiadające samoistną osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo to nosić będzie nazwę "Państwowa Wytwórnia Prochu". Siedzibą przedsiębiorstwa jest gmina Pionki w powiecie kozienickim.

Państwowa Fabryka Karabinów w Warszawie, Państwowa Fabryka Broni Ręcznej w Radomiu, Państwowa Wytwórnia Amunicji Działowej i Karabinowej w Skarżysku oraz Państwowa Fabryka Sprawdzianów w Warszawie, wchodzące dotychczas w skład Centralnego Zarządu Wytwórni Wojskowych, zostają wydzielone z ogólnej administracji państwowej jako przedsiębiorstwo, posiadające samoistną osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo to nosić będzie nazwę "Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie", w skróceniu "P. W. U."

Zakres działania i sposób wykonywania przedsiębiorstw, wymienionych w § 1 i 2, określą ich statuty, zatwierdzone przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wojskowych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy i siedziby przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu i Materjałów Kruszących w Zagożdżonie" w powiecie kozienickim. (Dz.U.32.40.405) z dniem 14 maja 1932 r.