Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.39.348

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 1927 r.
w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach". 1

Na podstawie art. 1 i 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. № 25, poz. 195) zarządza się co następuje:
Wydziela się z administracji państwowej przedsiębiorstwo "Druga Państwowa Fabryka Związków Azotowych" i uznaje się je za przedsiębiorstwo, posiadające samoistną osobowość prawną, pod nazwą "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1931 r. (Dz.U.31.7.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 1931 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1931 r. (Dz.U.31.7.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 1931 r.