§ 3. - Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.38.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2005 r.
§  3.
1.
Wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 i 2, następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej "ustawą".
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1)
nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
2)
datę i miejsce zgonu;
3)
miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4)
miejsce pochówku;
5)
środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6)
nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy.
3.
Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.