§ 7. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  7.
1.
W zezwoleniu na wydobywanie kopaliny należy w szczególności:
1)
określić miejsce, okres i rozmiar wydobywania kopaliny, cele, na które wydobywana kopalina ma być przeznaczona, oraz termin rozpoczęcia wydobywania,
2)
ustalić sposób i warunki, pod jakimi wydobywanie kopaliny może być prowadzone ze względu na społecznie uzasadnione potrzeby gospodarcze, przepisy prawa górniczego oraz inne obowiązujące przepisy.
2.
Jeżeli we wniosku nie został określony czas wydobywania kopaliny, a uzasadnione względy nie wymagają ograniczenia wydobywania kopaliny do ściśle oznaczonego okresu, nie krótszego jednak niż 5 lat, zezwolenie może być wydane na czas nieokreślony.
3.
W zezwoleniu należy również podać, że może być ono cofnięte w razie:
1)
nierozpoczęcia bez ważniejszych powodów i bez zgody organu do spraw przemysłu prezydium wojewódzkiej rady narodowej wydobywania kopaliny w wyznaczonym terminie,
2)
niewydobywania kopaliny bez ważnych powodów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3)
wydobywania kopaliny w sposób niezgodny z warunkami ustalonymi w zezwoleniu,
4)
konieczności przejęcia, ze względu na potrzeby gospodarki narodowej, złoża objętego zezwoleniem przez państwowe przedsiębiorstwo górnicze.
4.
Wydając decyzje o cofnięciu zezwolenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, organ do spraw przemysłu prezydium wojewódzkiej rady narodowej równocześnie określa termin niezbędny do zaprzestania wydobywania kopaliny.