§ 6. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  6.
Wydania zezwolenia należy odmówić, gdy:
1)
miejsce zamierzonego wydobywania kopaliny znajduje się w granicach obszaru górniczego utworzonego dla innego przedsiębiorstwa,
2)
złoża kopaliny włączone jest do rocznego lub wieloletniego planu eksploatacji lub planu badań geologicznych uspołecznionego przedsiębiorstwa górniczego,
3)
złoże kopaliny objęte jest uprzednio udzielonym zezwoleniem, chyba że wielkość i zasoby złoża pozwalają na podział obszaru górniczego.