§ 4. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  4.
Organ do spraw przemysłu prezydium powiatowej rady narodowej przesyła wniosek organowi do spraw przemysłu prezydium wojewódzkiej rady narodowej wraz z opinią co do celowości wydania zezwolenia.