§ 3. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  3.
1.
Wniosek o wydanie zezwolenia składa spółdzielnia za pośrednictwem właściwego do spraw przemysłu organu prezydium powiatowej rady narodowej.
2.
We wniosku należy podać:
1)
nazwę spółdzielni ubiegającej się o zezwolenie i jej siedzibę,
2)
rodzaj i jakość kopaliny, która ma być wydobywana, z podaniem miejsca położenia złoża,
3)
granice i powierzchnię obszaru zamierzonej eksploatacji ze wskazaniem dotychczasowego sposobu jego użytkowania i stosunków własności,
4)
przeznaczenie kopaliny, która ma być wydobywana, oraz uzasadnienie celowości eksploatacji,
5)
czas i rozmiar zamierzonej eksploatacji,
6)
sposób technicznej eksploatacji kopaliny z określeniem projektowanych urządzeń i środków wydobywczych, a w szczególności, czy eksploatacja ma się odbywać metodą podziemną czy odkrywkową oraz czy mają być stosowane materiały wybuchowe.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odpis lub wyciąg z rejestru spółdzielni i ich związków,
2)
szkic sytuacyjny miejsca zamierzonego wydobywania kopaliny z określeniem zalegania złoża,
3) 1
decyzję właściwego do spraw miejscowego planowania przestrzennego organu prezydium powiatowej rady narodowej w przedmiocie zmiany sposobu wykorzystania terenu zamierzonej eksploatacji lub opinię tegoż organu co do możliwości uzyskania decyzji ustalającej szczegółową lokalizację inwestycji na danym terenie,
4)
zaświadczenie właściwego do spraw geologii organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej, stwierdzające, że wydobywanie danej kopaliny podlega prawu górniczemu stosownie do §§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby (Dz. U. Nr 19, poz. 80),
5)
oświadczenie spółdzielni, czy właściciel (posiadacz) nieruchomości, na której znajduje się złoże, wyraził zgodę na prowadzenie robót górniczych w okresie podanym we wniosku,
6)
opinię właściwej wojewódzkiej organizacji spółdzielczej.
1 § 3 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez pkt 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1962 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 1 sierpnia 1962 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego, oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin (Dz.U.62.53.269).