§ 2. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  2.
Zezwolenie na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin, zwane w dalszej części przepisów "zezwoleniem", wydaje właściwy do spraw przemysłu organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej.