§ 15. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.