Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 15 stycznia 1921 r.
w sprawie wydawania przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszczów szlachetnych.

W wykonaniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. 1920 r. № 62 poz. 404) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Do wydawania pozwoleń, przewidzianych w art. 3 ust. z dnia 15 lipca 1920 r. o zakazie wywozu zagranicą kruszczów szlachetnych (Dz. Ust. Rz. P. 1920 r. № 62 poz. 404), upoważnieni są delegaci Ministerstwa Skarbu w następujących miejscowościach:

1) w Warszawie - dla mieszkańców Województwa Warszawskiego, Lubelskiego, Białostockiego oraz obszarów przyznanych Państwu Polskiemu na podstawie preliminarjów pokojowych i umowy o rozejmie, zawartych w dn. 12 października 1920 r. w Rydze;
2) w Łodzi - dla mieszkańców Województwa Łódzkiego i Kieleckiego;
3) we Lwowie - dla mieszkańców obszaru podlegającego kompetencji Sądu Apelacyjnego we Lwowie;
4) w Krakowie - dla mieszkańców obszaru podlegającego kompetencji Sądu Apelacyjnego w Krakowie z wyjątkiem miasta Białej;
5) w Bielsku - dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego łącznie z miastem Białą;
6) w Poznaniu - dla mieszkańców Województwa Poznańskiego z wyjątkiem Bydgoszczy i powiatu Bydgoskiego i Inowrocławskiego;
7) w Bydgoszczy - dla mieszkańców obszaru Województwa Pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy, powiatu Bydgoskiego i Inowrocławskiego;
Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.