Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.103.747

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 grudnia 1921 r.
w przedmiocie wydawania pozwoleń na ustawianie, przenoszenie i używanie kotłów parowych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad koiłam:, parowemi (D. U. R. P. № 50, poz. 303) zarządza się co następuje:
§  1. Na ustawienie każdego nowego i przeniesienie używanego stałego kotła, z wyjątkiem kotłów podlegających nadzorowi Ministerstw Kolei Żelaznych i Spraw Wojskowych, pozwolenie wydaje terytorjalnie właściwa władza administracyjna II-ej instancji.
§  2. 1 Odnośne podanie powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres właściciela kotła, b) nazwę, i miejsce przedsiębiorstwa w którem kocioł ma pracować, c) cel ustawienia, kotła.

Przy podaniu należy załączyć: a) opis kotła, b) rysunek kotła, c) rysunek budynku w którem kocioł będzie ustawiony, d) plan sytuacyjny tego budynku z oznaczeniem sąsiednich blisko położonych zabudowań. O ile podanie dotyczy ustawienia nowego kotła stałego lub więcej takich kotłów, wymienione załączniki należy złożyć w trzech egzemplarzach, dla każdego kotła, przy przeniesieniu zaś stałego używanego - złożyć należy: a) rysunek budynku i b) plan sytuacyjny w trzech egzemplarzach oraz c) książką kotłową. O ile podanie dotyczy pozwolenia na używanie kotła przenośnego, pracującego na otwarłem powietrzu, należy dołączyć tylko rysunek i opis kotła - w trzech egzemplarzach.

O ile posiadacze kotłów przenośnych nowych lub używanych, niezaopatrzonych w książki kotłowe, zamierzają kotły te używać, winni uzyskać na to pozwolenie władzy w § 1 wymienionej. Do odnośnego podania dołącza się tylko rysunki i opisy kotła w trzech egzemplarzach, względnie dla kotłów już używanych - uwierzytelnione odpisy tych dowodów.

O ile nowonabywcy kotłów przenośnych używanych, zaopatrzonych w książki kotłowe, chcą kotły te nadal używać, winni do podania, zamiast wskazanych wyżej rysunków i odpisów, dołączyć tylko książką kotłową.

§  3. Opis kotła powinien zawierać: 1) nazwę firmy, która kocioł zbudowała, 2) Na fabryczny kotła, 3) rok zbudowania kotła, 4) rodzaj materjałów, użytych na poszczególne części kotła, 5) dopuszczalne ciśnienie robocze, 6) rodzaj, ilość i wydajność przyrządów zasilających, 7) rodzaj i ilość przyrządów spustowych, 8) rodzaj i ilość przyrządów wodowskazowych, 9) rodzaj i ilość zaworów bezpieczeństwa z dodaniem szkicu z wymiarem prześwitu grzybków, długości dźwigni i wagi ciężarów, 10) wysokość linji wodnej w zależności od pewnego, stałego punktu kotła, 11) wielkość powierzchni ogrzewalnej, 12) rodzaj ciągu i wymiary komina. Opis powinien być podpisany przez wytwórcę kotła i jego właściciela.
§  4. Rysunek kotła powinien zawierać: 1) szczegóły i wymiary potrzebne do sprawdzenia wytrzymałości i powierzchni ogrzewalnej kotła, 2) wymiary potrzebne do określenia linji wodnej i ogniowej, 3) obmurowanie kotła. Rysunki powinny być wykonane w wymiarce nie mniejszej niż 1:20 i podpisane przez wytwórcę kotła i jego właściciela. Wymiarka powinna być na rysunku wskazana. Jeden egzemplarz rysunku, o ile nie jest wykonany na kalce płóciennej, powinien być naklejony na płótnie i mieć odpowiednią zakładkę do wszycia w książkę kotłową.
§  5. Rysunek budynku, przeznaczonego dla ustawienia kotła, powinien być wykonany w planie i przekroju i wskazywać: 1) miejsce ustawienia kotła oraz związanych z nim urządzeń pomocniczych, 2) grubość ścian, 3) rodzaj dachu, 4) rozmieszczenie drzwi i okien, 5) położenie kotła względem komina. Rysunki powinny być wykonane w wymiarce nie mniejszej niż 1:100 i podpisane przez właściciela kotła. Wymiarka powinna być na rysunku wskazana.
§  6. 2 Plan sytuacyjny powinien być wykonany w wymiarce nie mniejszej niż jeden do tysiąca i na planie uwidocznionej, wskazywać rozmieszczenie oraz przeznaczenie sąsiadujących z kotłownią budynków tudzież winien być podpisany przez właściciela kotła.
§  7. Opisy, rysunki i wogóle dokumenty dołączone do podania powinny być wykonane, względnie złożone na format 21x33 cm. i jeden egzemplarz każego z nich wraz z podaniem opatrzony opłatą stemplową.
§  8. 3 Władza administracyjna II-ej instancji, po sprawdzeniu czy podanie dołączony projekt odpowiada wymaganiom niniejszego postanowienia przepisom obudowie, ustawianiu i przenoszeniu kotłów parowych, udziela, bądź odmawia zezwolenia, bądź też żąda uzupełnienia podania.

Zawiadomienie o udzieleniu zezwolenia jakoteż usprawiedliwiona odrowa lub żądanie uzupełnienia podania (wzór F i G) powinny być przez władzę przesłane składającemu podanie w czasie nie dłuższym jak dni 14:d daty otrzymania przez nią podania. Składającemu podanie przysługuje prawo odwołania się do Ministerstwa Przemysłu i Handlu za pośrednictwem tejże władzy w ciągu dni 14 od otrzymania odmowy.

§  9. Stowarzyszeniom dozoru kotłów przysługuje prawo przedwstępnego sprawdzania rysunków, planów i dokumentów, należących do członków stowarzyszenia.

W tym wypadku stowarzyszenie sprawdza także całe podanie odnośnie do zachowania wymienionych wyżej wymagań, dołącza do niego swoje wnioski i przesyła wprost władzom w § 1 wskazanym.

§  10. Pozwolenie na ustawienie lub przeniesienie kotła odpowiednio z -świadczone wraz z należnemi rysunkami i opisami władze przemysłowe przesyłają właściwym organom bezpośredniego dozoru kotłów dla sprawdzenia czy sam kocioł jak i jego ustawienie odpowiada rysunkom, przepisom a także warunkom, określonym w pozwoleniu tudzież dla wykonania przewidzianej w przepisach rewizji i próby kotła. Pozwolenia wydaje się na oddzielnych drukach (wzór C), opłaconych stemplem.

Od wyniku powyższego sprawdzenia oraz rewizji i próby kotła uzależnione jest wydanie przez organ bezpośredniego dozoru kotłów książki kotowej, która jest dowodem zezwolenia na używanie kotła.

O pozwoleniu na używanie kotła organa dozoru kotłów zawiadamiają wzór D) niezwłocznie właściwą władze, administracyjną II-ej instancji, podając jednocześnie № przyznany kotłowi.

§  11. Zrewidowanie, wypróbowanie i pozwolenie na używanie kotła następuje w okresie czasu nie dłuższym jak dni 20 od chwili zawiadomienia organów dozoru kotłów przez właściciela kotła, że kocioł jest gotowy do odbioru.
§  12. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1922 r.

Wzór C.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór D.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór F.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór G.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.501) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 lutego 1923 r. (Dz.U.23.14.97) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 1923 r.

2 § 6 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.501) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 1922 r.
3 § 8 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1922 r. (Dz.U.22.55.501) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 1922 r.