§ 3. - Wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.249.1866

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.
§  3.
1.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się:
1)
wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2)
wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
2.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, dołącza się:
1)
dokument wydany przez właściwą władzę państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2)
akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon;
3)
dokument wydany przez właściwą władzę państwa, przez którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
3.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy, dołącza się:
1)
pozwolenie wydane przez właściwego starostę;
2)
akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.