Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2018 r.

USTAWA
z dnia 22 grudnia 1995 r.
o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Art.  1. 
1.  Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.
2.  Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.
2a.  Minister Sprawiedliwości może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z wydawaniem Monitora Sądowego i Gospodarczego.
2b.  Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2c.  Monitor Sądowy i Gospodarczy wydaje się w postaci elektronicznej.
2d.  Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się:
1) nieodpłatnie poprzez udostępnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości;
2) odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
3.  W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:
1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;
3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.
3a.  Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
6.  Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.
7.  Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
2) sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2,
3) wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania,
4) wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

- mając na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszeń i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art.  1a. 

(uchylony).

Art.  2. 
1.  Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zawierają, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, numer KRS.
2.  Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń.
Art.  3. 

Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Art.  4. 
1.  (uchylony).
2.  Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.