Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę. - Dz.U.2020.1532 - OpenLEX

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności statutowej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą";
2)
wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie placówki, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej "placówką".
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zwane dalej "zezwoleniem", składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.
Wzór wniosku o zezwolenie jest określony w załączniku do rozporządzenia.
W przypadku braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do uzupełnienia braków formalnych lub do przedstawienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że nieuzupełnienie braków formalnych lub niedołączenie dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
1. 
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
2. 
Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
3. 
Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie wojewoda bierze pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy.
4. 
Wydając zezwolenie, wojewoda wpisuje placówkę do rejestru placówek.
W przypadku złożenia przez podmiot prowadzący placówkę wniosku o cofnięcie zezwolenia, podmiot ten w uzgodnieniu z wojewodą określa sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
Wnioski o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpoznaniu na podstawie niniejszego rozporządzenia bez konieczności ponownego składania wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM

W PODESZŁYM WIEKU

1. Nazwa placówki ……………………………………………………………………………

2. Adres placówki .…………………………………………………………………………….

3. Numer telefonu placówki ………………… numer faksu placówki2) ………………………

adres e-mail placówki2) ……………………………………….……………………………

4. Przeznaczenie placówki ……………………………………………………………………

5.Liczba miejsc dla mieszkańców ……………………………………………………….……
6.Struktura zatrudnienia i zakres usług świadczonych w placówce

……………………………………………..................................................................................

……………………………………………..................................................................................

……………………………………………..................................................................................

……………………………………………..................................................................................

7.Dane o:

1) podmiocie występującym z wnioskiem1):

nazwa ……………………………………………………………………………...........

adres …………………………………………………………………………………….

numer telefonu …………………………..... numer faksu2) …………………………..

adres e-mail2) ……………………………………………………………………………

numer identyfikacji podatkowej NIP3) ………………………………………………….

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ………………………………………………

imię i nazwisko osoby reprezentującej lub pełnomocnika ………………………..……

adres osoby reprezentującej lub pełnomocnika ……………………………………........

…………………………………………………………………………………………...

numer telefonu osoby reprezentującej lub pełnomocnika2) …………………………….

numer faksu osoby reprezentującej lub pełnomocnika2) ………………………………..

adres e-mail osoby reprezentującej lub pełnomocnika2) ………………………………...

2) osobie, która będzie kierowała placówką:

imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

adres do doręczeń ……………………………………………………………………….....

numer telefonu2) …………………………………………………………………………...

8.Wnoszę o wydanie zezwolenia na czas określony/nieokreślony1).
………………………………….…………………………………..
(miejscowość, data)(podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku)

Załączniki4):

1) ………………………………………………........……………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………………………..

5) …………………………………………………………………………………………..

6) …………………………………………………………………………………………..

7) …………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam przyjęcie wymienionych we wniosku załączników.

………………………………….…………………………………..
(miejscowość, data)(podpis osoby przyjmującej wniosek)

_________________________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) O ile posiada.

3) Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.

4) Do wniosku należy dołączyć:

1)dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
2)zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu budowlanego określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
3)koncepcję prowadzenia placówki;
4)informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
5)informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki;
6)oświadczenie wnioskującego, że nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4–6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki;
7)pełnomocnictwo, jeżeli podmiot działa przez pełnomocnika.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. poz. 740), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2020 r. poz. 875).