§ 8. - Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.86.740

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2005 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.