§ 5. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  5.
Egzamin oceniony niedostatecznie może być powtarzany dwukrotnie, przy czym drugie powtórzenie egzaminu odbywa się przed komisją wyznaczoną przez Rektora Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Egzamin nie może być powtarzany w tej samej sesji egzaminacyjnej.