Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 2 maja 1951 r.
w sprawie wydawania eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Na podstawie art. 24 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Szkoła Główna Służby Zagranicznej w Warszawie wydaje dyplomy zawodowe pierwszego stopnia osobom, które złożą jako eksterni egzaminy z zakresu przedmiotów przewidzianych programem pierwszego stopnia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej.
Ekstern powinien złożyć egzaminy nie później niż w okresie lat 5 od dnia zakwalifikowania go przez komisję kwalifikacyjną.
Eksterni składają egzaminy w kolejności ustalonej przez Senat Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Ekstern sam ustala ilość egzaminów, do których zamierza w danej sesji egzaminacyjnej przystąpić.
Egzaminy mogą być składane jedynie w okresach trzech sesji egzaminacyjnych w październiku, styczniu i maju.
Egzamin oceniony niedostatecznie może być powtarzany dwukrotnie, przy czym drugie powtórzenie egzaminu odbywa się przed komisją wyznaczoną przez Rektora Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Egzamin nie może być powtarzany w tej samej sesji egzaminacyjnej.
Do egzaminów mogą być dopuszczone osoby, które:
1)
posiadają kwalifikacje wymagane od kandydatów do studiów w państwowych szkołach wyższych,
2)
zostaną skierowane w interesie służby przez właściwe ministerstwo,
3)
zostaną zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną dla eksternów.
Komisję kwalifikacyjną powołuje Minister Szkół Wyższych i Nauki. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki jako przewodniczący, dwaj przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Zagranicznej oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
Eksternami opiekuje się kierownik powołany przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki. Do obowiązków kierownika należy czuwanie nad prawidłowym tokiem egzaminów oraz składanie z ich przebiegu sprawozdań Rektorowi Szkoły Głównej Służby Zagranicznej.
Opłaty za egzaminy i opłaty manipulacyjne zostaną ustalone odrębnie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1950 r.