Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.66.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1925 r.

USTAWA
z dnia 31 lipca 1919 r.
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  1.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej będą ogłaszane:

1) ustawy Sejmowe,
2) ratyfikowane przez Sejm umowy międzynarodowe,
3) powszechne obowiązujące rozporządzenia Rządu, wydane na podstawie istniejących ustaw,
4) oświadczenia rządowe, które w myśl obowiązujących przepisów w Dzienniku Ustaw umieszczane być winny.

W razie wątpliwości, czy dane rozporządzenie jest powszechnie obowiązujące i czy jako takie ma być umieszczone w Dzienniku Ustaw - rozstrzyga sprawę Rada Ministrów.

Art.  2.

Wszelkie ogłoszenia statutów i zmian statutów tych spółek, które w myśl ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Praw Nr 39, poz. 282) i innych jeszcze postanowień obowiązujących na obszarze b. zaboru rosyjskiego są uskuteczniane w Dzienniku Praw Państwa - mają odbywać się przez umieszczenie ich w gazecie rządowej.

Art.  3.

Ustawy, rozporządzenia i inne akty, w art. 1 wymienione, uważa się jako prawnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dniem wyjścia tego numeru Dziennika Ustaw, w którym są umieszczone. Ten dzień ma być wyraźnie w odnośnym dzienniku wymieniony.

Art.  4.

Moc obowiązującą ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej aktów, w art. 1 wymienionych, zaczyna się, o ile w nich inaczej nie postanowiono, po upływie dni 14-tu po dniu ich ogłoszenia.

Art.  5.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Minister Sprawiedliwości.

Art.  6. 1

Sądy, władze centralne, urzędy administracji ogólnej i skarbowej winny prenumerować Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów władna jest na wniosek właściwego ministerstwa ustalić listą innych urzędów i instytucyj państwowych i samorządowych, które Dziennik Ustaw prenumerować są obowiązane.

Dziennik ten prenumerować może także każdy inny urząd i wszystkie osoby tak fizyczne, jak prawne.

Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie 1 egzemplarz Dziennika bezpłatnie.

Art.  7. 2

(uchylony).

Art.  8.

Rozesłanie urzędowych egzemplarzy Dziennika Ustaw winno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin po wydrukowaniu.

Art.  9.

Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw ustala Minister Sprawiedliwości.

Art.  10.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tą chwilą tracą moc obowiązującą art. 21 dekretu 1-go Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. Pr. Król. Polsk. Nr. 1), jak również wszystkie inne na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego dotychczas obowiązujące postanowienia, o ile sprzeczne są z treścią niniejszej ustawy.

Termin wejścia w życie niniejszej ustawy na obszarach b. zaboru pruskiego oznaczy uchwała Rady Ministrów.

Art.  11.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

1 Art. 6 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. (Dz.U.25.1.1) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 stycznia 1925 r.
2 Art. 7 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U.24.58.584) z dniem 9 lipca 1924 r.